38 300 utländska studenter i Sverige förra läsåret

Antalet utländska studenter som kom till Sverige för att studera var 38 300 läsåret 2018/19. Det var en ökning för femte läsåret i rad. Däremot minskade samma läsår antalet svenska studenter som studerade utomlands till 23 600 vilket var en minskning för fjärde året i rad.

Statistiken över inresande och utresande studenter på grundnivå och avancerad nivå läsåret 2018/19 omfattar både utländska studenter som kommer till Sverige och svenska studenter som åker utomlands för att studera. De inresande och utresande studenterna kan även delas in i utbytesstudenter som deltar i ett utbytesprogram och studenter som anordnar sina studier i landet på egen hand, så kallade freemover-studenter. En student kan vara både utbytes- och freemover-student ett och samma läsår.

Antalet freemover-studenter ökande

Av det totala antalet inresande studenter läsåret 2018/19 var 13 000 utbytesstudenter och 25 400 freemover-studenter. Antalet freemover-studenter ökade med 1 000 jämfört med föregående läsår medan antalet utbytesstudenter minskade med 600.

Av det totala antalet inresande studenter var 53 procent kvinnor och 47 procent var män.

Av de inresande freemover-studenterna var det 8 100 som betalade studieavgifter läsåret 2018/19, vilket var var en ökning med 1 000 jämfört med läsåret innan. Antalet icke-betalande freemover-studenter var detsamma.

Av de 38 400 inresande studenterna var det 23 800 som studerade vid svenska universitet och högskolor för första gången läsåret 2018/19. Dessa nya inresande utgjorde 27 procent av alla nybörjare i högskolan. I figuren nedan visas andelen nya inresande studenter av det totala antalet nybörjare i den svenska högskolan läsåren 2009/10 – 2018/19.

Figur. Andel inresande studenter som var nybörjare av det totala antalet nybörjare läsåren 2009/10-2018/19 i procent .

Diagram över antal studenter

Inresande studenter minskar från alla världsdelar förutom Asien

Av de nya inresande studenterna läsåret 2018/19 kom 10 900 från länder inom EU/EES och 9 200 från länder utanför. Antalet minskade från alla världsdelar utom från Asien där studenter från Indien stod för en relativt stor ökning. Fortfarande kommer dock flest nya inresande studenter från Tyskland, följt av Frankrike, Kina och Indien.

Färre utresande studenter

Det var 200 färre utresande studenter läsåret 2018/19 jämfört med läsåret innan. Av de 23 600 utresande studenterna var det 7 700 som studerade inom ramen för ett utbytesprogram och 15 900 som ordnade sina studier på egen hand. Antalet utbytesstudenter ökade medan antalet freemover-studenter minskade.

Av alla utresande studenter var 59 procent kvinnor och 41 procent män.

USA och Storbritannien är de populäraste länderna för utresande studenter

Läsåret 2018/19 var Europa fortfarande den världsdel där flest svenska studenter valde att förlägga sina utlandsstudier. Det europeiska land som i särklass tog emot flest utresande svenska studenter var Storbritannien (4 000). Utanför Europa var USA det land som tog emot flest utresande svenska studenter, lika många studerade där som i Storbritannien. De två länderna tog tillsammans emot cirka 34 procent av alla utresande studenter från Sverige. Antalet utresande studenter till Asien ökade till 2 400, vilket innebär att 10 procent av de utresande studerade där. I Asien var de största mottagarländerna Kina och Singapore.

Stor skillnad bland examinerade som har studerat utomlands

Läsåret 2018/19 var det 58 700 studenter som tog en högskoleexamen, inresande studenter exkluderade. Det var en stor variation mellan olika examensgrupper. I den examensgrupp där fler än 40 procent av studenterna hade studerat utomlands ingick civilekonomexamen, juristexamen, arkitektexamen och masterexamina i samhällsvetenskap, juridik, handel och administration. I den examensgrupp där färre än 10 procent hade gjort detsamma ingick bland andra förskollärarexamen, grundlärarexamen, specialistsjuksköterskeexamen och sjuksköterskeexamen.