Sökande utan tidigare högskolestudier ökar

Inför hösten 2019 sökte 126 000 personer utan tidigare högskolestudier till utbildningar vid universitet och högskolor. Det var en ökning med 3 procent jämfört med föregående höst då antalet var 122 000. Bland de sökande utan tidigare högskolestudier var 59 procent kvinnor och 41 procent män.

Av de sökande utan tidigare högskolestudier var 21 procent 19 år höstterminen 2019, vilket var en minskning med 1 procentenhet jämfört med föregående hösttermin. Den vanligaste åldersgruppen var 22-25 åringar med 22 procent av de sökande utan tidigare högskolestudier. Andelen sökande av befolkningen i samma ålder minskade jämfört med hösten 2018 bland 19-åringar och 20-åringar, men ökade något för 21-åringar och 30-34-åringar. Bland 22-25-åringar samt 26-29-åringar vad andelen sökande oförändrad.

Förutom sökande utan tidigare högskolestudier finns ett stort antal sökande som redan har studerat i högskolan. Totalt, dvs. både med och utan tidigare högskolestudier, sökte 430 000 till program och kurser vid universitet och högskolor hösten 2019, vilket var en ökning med 6 procent jämfört med hösten 2018. Av det totala antalet sökande var 63 procent kvinnor och 37 procent män.

Ökat antal antagna utan tidigare högskolestudier

Fram till slutet av augusti 2019 blev 57 000 personer utan tidigare högskolestudier antagna, vilket var en ökning med 3 procent jämfört med hösten 2018. Av de antagna utan tidigare högskolestudier var 56 procent kvinnor och 44 procent män.

Totalt blev 262 000 sökande till program och kurser antagna hösten 2019, vilket var en ökning med 7 procent jämfört med föregående höst.

Samma andel antagna jämfört med föregående höst

Av de sökande utan tidigare högskolestudier blev 45 procent antagna hösten 2019, vilket är en oförändrad andel jämfört med föregående hösttermin. Mellan 2000 och 2011 varierade andelen antagna, men översteg konstant 50 procent och var så hög som 57 procent hösten 2001. Efter hösten 2011 minskade andelen antagna fram till 2016 då andelen uppgick till 42 procent. Därefter har andelen ökat något. För sökande utan tidigare högskolestudier har andelen som kom in på sitt förstahandsval av det totala antalet antagna ökat, från 62 till 65 procent jämfört med föregående hösttermin.

Andelen antagna fortfarande högre bland män

Andelen antagna av de sökande utan tidigare högskolestudier hösten 2019 var 48 procent bland män och 43 procent bland kvinnor. Sedan 1998 har andelen antagna varit högre för män än kvinnor. En anledning till detta är att kvinnor i större utsträckning söker till utbildningar inom hälso- och sjukvård samt social omsorg, som har ett högt söktryck, medan män i större utsträckning söker utbildningar inom teknik och tillverkning där söktrycket generellt är lägre. Andelen av de antagna till program som kom in på sitt förstahandsval var något högre bland kvinnor, 66 procent, jämfört med 64 procent bland män. Detta gäller de antagna utan tidigare högskolestudier.

Antalet sökande till sjuksköterskeutbildningen och lärarutbildningarna ökar

Av de 164 200 behöriga förstahandssökande till olika utbildningsprogram sökte 16 300 till lärarutbildningar (förskolelärar-, grundlärar-, ämneslärar- samt yrkeslärarprogrammet) hösten 2019, vilket var en ökning med 2 procent jämfört med föregående hösttermin. Mellan höstterminen 2012 och höstterminen 2016 ökade antalet behöriga förstahandssökande till de olika lärarutbildningarna från 12 600 till 17 800. Antalet minskade sedan till 16 000 mellan höstterminen 2016 och höstterminen 2018. Till sjuksköterskeutbildningen var antalet behöriga förstahandssökande 7 200 hösten 2019. Föregående hösttermin var antalet 6 900, vilket innebär att antalet sökande har ökat med 4 procent. Hösten 2015 var antalet behöriga förstahandssökande till sjuksköterskeutbildningen som högst, 8 900. Även antalet sökande till specialistsjuksköterskeutbildningen ökade mellan hösten 2018 och hösten 2019 med 6 procent, från 5 400 till 5 800.

Det enskilda yrkesexamensprogrammet med flest behöriga förstahandssökande höstterminen 2019 var civilingenjörsutbildningen, som söktes av 12 400. Därefter följde sjuksköterskeutbildningen och socionomexamen med 7 200 respektive 6 800 behöriga förstahandssökande. Programmen kan också grupperas efter utbildningens inriktning. Flest behöriga förstahandssökande hade utbildningar med inriktning mot samhällsvetenskap, juridik, handel och administration (49 700) följt av hälso- och sjukvård samt social omsorg (37 300), teknik och tillverkning (25 200) samt pedagogik och lärarutbildning (20 400).

Störst konkurrens om platserna på psykolog- och
läkarutbildningen

Flest behöriga förstahandssökande per antagen, bland yrkesexamensprogram med minst 100 antagna, hade utbildningarna till psykolog (9,6 behöriga förstahandssökande per antagen), läkare (5,3), veterinär (5,2), arkitekt (4,7) samt jurist (4,5). Söktrycket till fysioterapeututbildningen har minskat sedan föregående hösttermin från 4,6 till 4,3. Grupperas programmen efter inriktning hade lant- och skogsbruk samt djursjukvård högst söktryck (3,0 behöriga förstahandssökande per antagen).