Antalet personal i högskolan fortsätter att öka

Sedan 1988 har högskolans personal ökat med 87 procent. I oktober 2018 uppgick det totala antalet anställda vid landets universitet och högskolor till 76 200 personer, en ökning med 700 personer jämfört med 2017.

Observera att det statistiska meddelandet är reviderat 20190614.

Antalet anställda omräknat till heltidsekvivalenter uppgick till 61 400, vilket var 800 fler än föregående år. Antalet anställda kvinnor vid universitet och högskolor var 40 400, eller 32 300 omräknat i heltidsekvivalenter. Motsvarande antal män var 35 800, eller 29 100 heltidsekvivalenter. Det betyder att 53 procent av samtliga anställda heltidsekvivalenter var kvinnor och 47 procent var män.

Den forskande och undervisande personalen

Den forskande och undervisande personalen har ökat mest över tid. Sedan 1988 har den forskande och undervisande personalen ökat med 133 procent, från 13 200 till 30 800 heltidsekvivalenter. Antalet har ökat för alla anställningskategorier utom för adjunkter som istället har blivit färre.

Antalet anställda heltidsekvivalenter vid universitet och högskolor 1988–2018. Uppdelat efter totalt, totalt exklusive doktorander, forskande och undervisande personal och anställda med andra än forskande och undervisande uppgifter.

Diagram över antal studenter

Antalet kvinnor bland den forskande och undervisande personalen var 17 000, eller 14 200 omräknat till heltidsekvivalenter. Motsvarande antal män var 20 000, eller 16 700 omräknat till heltidsekvivalenter. Baserat på antalet heltidsekvivalenter var andelen kvinnor 46 procent och andelen män 54 procent.

71 procent av den forskande och undervisande personalen var verksamma vid de tio, till antalet anställda heltidsekvivalenter, största lärosätena. Vid Uppsala universitet och Lunds universitet var 3 300 respektive 3 100 heltidsekvivalenter anställda. Därefter följde Göteborgs universitet med 2 800 anställda heltidsekvivalenter.

Lektorer var den vanligaste anställningskategorin

Av den forskande och undervisande personalen var 30 procent, eller 9 100 heltidsekvivalenter, anställda som lektorer. Därefter följde professorer och adjunkter med cirka 5 100 respektive 4 900 heltidsekvivalenter, motsvarande 17 respektive 16 procent. Antalet meriteringsanställningar uppgick till 3 700 heltidsekvivalenter. Det finns tre olika typer av meriteringsanställningar; postdoktorer, forskarassistenter och biträdande lektorer. Därutöver finns ett fåtal övriga meriteringsanställningar. Majoriteten av meriteringsanställningarna, 2 530 heltidsekvivalenter, utgjordes av postdoktorer. Antalet forskarassistenter var 240 och antalet biträdande lektorer var 410.

Flest anställda inom forskningsämnesområdena samhällsvetenskap samt medicin och hälsovetenskap

Av all forskande och undervisande personal var 25 procent, det vill säga 7 600 heltidsekvivalenter, verksamma inom forskningsämnesområdet samhällsvetenskap. En nästan lika stor andel var verksamma inom medicin och hälsovetenskap. Därefter följde naturvetenskap med 6 700, teknik med 4 100, humaniora och konst med 3 500 och lantbruksvetenskap och veterinärmedicin med 1 100 heltidsekvivalenter. Klinisk medicin och hälsovetenskap inom forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskap var de två största ämnesgrupperna med drygt 2 300 respektive 2 200 anställda heltidsekvivalenter.

Oförändrad andel personal som har en utbildning på forskarnivå

Av den forskande och undervisande personalen hade 72 procent en utbildning på forskarnivå. Med utbildning på forskarnivå avses doktorsexamen, licentiatexamen eller övrig utbildning på forskarnivå. Sedan 2001 har andelen ökat med 15 procentenheter, men jämfört med 2017 var andelen oförändrad. Anställda som saknar uppgift om utbildningsnivå exkluderas från beräkningen.

Fler fortsätter att arbeta efter 65 års ålder

Bland den forskande och undervisande personalen återfanns flest anställda i åldersgruppen 45–49 år, med 5 300 personer, eller 14 procent. Därefter sjönk antalet för varje åldersgrupp och i åldersgruppen 65 år eller äldre återfanns 8 procent. Antalet anställda som fortsätter att arbeta efter 65 års ålder har ökat under flera år. Nästan varannan anställd, 46 procent, som tillhör den äldsta åldersgruppen är verksam som professor.