Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå
2017/18

Läsåret 2017/18 ökade det totala antalet studenter såväl som antalet nybörjare. Det var första gången sedan läsåret 2010/11 som det totala antalet studenter ökade. Drygt 65 000 personer tog ut en examen, vilket var fler än föregående läsår.

Ökning av både antalet registrerade studenter och
antalet högskolenybörjare

Antalet registrerade studenter ökade läsåret 2017/18 till 405 500, vilket var 3 300 fler än föregående läsår. Detta trots att antalet studenter som enbart läste fristående kurser fortsatt minskade. 61 procent av de registrerade studenterna 2017/18 var kvinnor och 39 procent var män.

Antalet högskolenybörjare – nya studenter i svensk högskoleutbildning – ökade under läsåret 2017/18 med 800 jämfört med föregående läsår. De svenska högskolenybörjarna, det vill säga nybörjare exklusive inresande studenter, ökade med 100 studenter. Drygt 58 procent av högskolenybörjarna 2017/18 var kvinnor och 42 procent var män.

Antal registrerade studenter på Sveriges universitet och högskolor åren 2007/08-2017/18 uppdelat på kön

Diagram över antal studenter

Antal högskolenybörjare på Sveriges universitet och högskolor åren 2007/08-2017/18 uppdelat på kön

Diagram antalet nya studenter


Civilingenjörsprogrammet fortsatt störst

Det yrkesprogram som hade flest nybörjare läsåret 2017/18 var program mot civilingenjörsexamen. Därefter följde program mot sjuksköterskeexamen och program
mot ämneslärarexamen. Könsskillnaderna var stora mellan programmen, på program mot civilingenjörsexamen var 31 procent kvinnor och 69 procent män medan det på program mot sjuksköterskeexamen var 85 procent kvinnor och 15 procent män. För program mot ämneslärarexamen var könsfördelningen mer jämlik med 54 procent kvinnor och 46 procent män.

Flest studenter på Stockholms universitet

Läsåret 2017/18 var Stockholms universitet det lärosäte som hade flest registrerade studenter med nästan 45 000. Därefter följde Göteborgs universitet och Uppsala universitet med drygt 39 000 registrerade studenter vardera.

Linnéuniversitetet störst på distansutbildning

Flest studenter som endast läste på distans läsåret 2017/18 hade Linnéuniversitetet med drygt 15 100 personer. Högst andel studenter enbart på distans hade istället Mittuniversitetet, där drygt 66 procent av samtliga studenter på lärosätet läste endast på distans.

Ökat antal examinerade

Läsåret 2017/18 var det 51 400 personer som tog ut sin första examen vid svenska universitet och högskolor. Det var 1 400 fler än det föregående läsåret. Könsfördelningen bland de för första gången examinerade var 63 procent kvinnor och 37 procent män. Det totala antalet examinerade personer var 65 600, inklusive dem som sedan tidigare hade en examen. Ökningen jämfört med det föregående läsåret var här 2 200 personer. Könsfördelningen bland de examinerade personerna var 64 procent kvinnor och 36 procent män. Antalet utfärdade examina läsåret 2017/18 var 78 000. Skillnaden mellan antalet examina och an-talet examinerade personer har sin förklaring i att 12 400 examina utfärdades till personer som tog ut fler än en examen under läsåret. Andelen examina som utfärdades till kvinnor var 64 procent och 36 procent utfärdades till män.

Över 10 000 masterexamina

Under läsåret 2017/18 tog 17 200 personer ut en examen som kräver minst 300 högskolepoäng, vilket motsvarar fem års heltidsstudier. Antalet examinerade på de längsta utbildningarna har ökat med 14 500 sedan den nya studieordningen infördes år 2007. Större delen av ökningen beror på införandet av masterexamen det året. Under läsåret 2017/18 tog 10 200 personer ut en masterexamen. Köns-fördelningen bland masterexaminerade var jämn, 49 procent kvinnor och 51 procent män.

De examinerade är yngre än för tio år sedan

Läsåret 2017/18 var medianåldern för examinerade personer 26,9 år. Kvinnornas medianålder var 26,9 år och männens 26,7 år. Tio år tidigare var kvinnornas medianålder 28,0 år och männens 27,3 år. Bland dem som för första gången tog ut en examen vid svenska universitet eller högskolor läsåret 2017/18 var kvinnorna yngre än männen. Kvinnornas medianålder var 26,1 år jämfört med männens 26,3 år.

För första gången minskade antalet dubbelexamina

Under läsåret 2017/18 var det 9 600 personer som tog ut både en yrkesexamen och en generell examen. Företeelsen har fått namnet dubbelexamina och antalet har under en lång tid ökat varje läsår. Trots att antalet yrkesexamina ökade med ett par tusen under läsåret 2017/18 så minskade antalet dubbelexamina för första gången. Föregående läsår utfärdades 10 000 dubbelexamina. Fler kvinnor än män tog ut dubbelexamina men i relation till det totala antalet examinerade var det ungefär lika vanliga för båda könen. Flest dubbelexamina utfärdas bland personer som studerat på en sjuksköterske- eller en civilingenjörsutbildning.

Andelen examina till inresande studenter har minskat

Mellan läsåren 2008/09 och 2011/12 ökade andelen personer som kommit till Sverige för att studera (inresande studenter) från 8 till 13 procent bland de exa-minerade. Därefter har andelen sjunkit och var 10 procent läsåret 2017/18. An-ledningen till minskningen var införandet av studieavgifter för vissa inresande studenter läsåret 2011/12. Andelen inresande studenter bland de examinerade var 8 procent bland kvinnor och 14 procent bland män läsåret 2017/18.