Högskolenybörjare 2017/2018 och doktorandnybörjare 2016/2017 efter föräldrars utbildningsnivå

Andelen som påbörjar en högskoleutbildning ökar med föräldrarnas utbildningsnivå. I årskullen födda 1992 hade 22 procent av dem med enbart förgymnasialt utbildade föräldrar påbörjat högskolestudier vid 25-års ålder. För dem med forskarutbildade föräldrar var andelen 85 procent.

Det är fortsatt stora skillnader i snedrekryteringen utifrån föräldrarnas utbildningsnivå. Även om en liten utjämning kan skönjas bland födda mellan 1980 och 1992 är det fortfarande tydligt också i årskullen 1992 att sannolikheten att börja i högskolan ökar ju mer välutbildade föräldrarna är.

– Den minskade snedrekryteringen i de yngre årskullarna beror inte heller på att andelen som går vidare till högskolestudier har ökat i gruppen med de mest lågutbildade föräldrarna, utan på att övergången till högskolan har sjunkit i några grupper med mer välutbildade föräldrar, säger Helen Dryler, utredare på UKÄ.

Födda 1992: andel (%) som påbörjat högskoleutbildning senast vid 25 års ålder uppdelat på kön och föräldrarnas utbildningsnivå.

  

Kön

 

Föräldrarnas utbildning

Alla

Kvinnor

Män

Forskarutbildning

85

86

84

Eftergymnasial >= 3 år

68

75

61

Eftergymnasial < 3 år

54

63

45

Gymnasial 3 år

38

48

30

Gymnasial <=2 år

26

34

18

Förgymnasial

22

29

16

 

Skillnad mellan män och kvinnor med samma sociala bakgrund

Mönstret att andelen som påbörjar högskoleutbildning är större ju högre utbildning föräldrarna har gäller för såväl kvinnor som män. Men när kvinnor och män kommer från samma sociala bakgrund är det en större andel av kvinnorna jämfört med männen som påbörjar högskolestudier.

Män med förgymnasialt utbildade föräldrar påbörjar högskolestudier i lägst utsträckning av alla

– När hänsyn tas till såväl kön som social bakgrund bland dem som föddes 1992 blir resultatet därför att män med förgymnasialt utbildade föräldrar påbörjar högskolestudier i lägst utsträckning av alla – endast 16 procent. Bland kvinnor med motsvarande bakgrund hade 29 procent börjat i högskolan, säger Helen Dryler.

Läkar- och arkitektstudenter har oftast högutbildade föräldrar

Andelen studenter med högutbildade föräldrar varierar mellan olika högskoleutbildningar. Bland nybörjare på de större programmen mot yrkesexamen läsåret 2017/18 fanns den högsta andelen med högutbildade föräldrar på utbildningarna till läkare och arkitekt, 67 respektive 66 procent.

– Dessa utbildningar kräver hög prestation och bra betyg - två faktorer som tillsammans med aspirationsgraden - kan påverkas av den sociala bakgrunden. Höga betyg och en vilja att nå långt i utbildningssystemet hänger ihop med högutbildade föräldrar. Har du föräldrar med enbart grundskola så räcker det ju med att läsa på gymnasiet för att du ska nå längre än dina föräldrar och då kanske dina aspirationer stannar där, säger Helen Dryler.

Utlandsstudier vanligare om föräldrarna är högutbildade

Andelen som studerar utomlands ökar med föräldrarnas utbildningsnivå. Bland 25-åringarna 2017 med forskarutbildade föräldrar hade 25 procent studerat utomlands med svenska studiemedel. För 25-åringar med föräldrar som läst eftergymnasial utbildning om minst tre år var andelen med utlandsstudier 16 procent medan den endast var 3 procent bland dem med lågutbildade föräldrar.

– Föräldrar som själva studerat i högskolan har sannolikt mer kunskap om vad som gäller vid studier utomlands vad gäller exempelvis studiemedel och kan kanske lättare vara behjälpliga i allt det praktiska i samband med en utlandsvistelse, säger Helen Dryler.

Forskarstudier vanligast om föräldrarna är forskarutbildade

Den sociala snedrekryteringen till studier på forskarnivå uppvisar samma mönster som till studier på grundnivå och avancerad nivå. Det innebär att ju högre utbildning föräldrarna har desto större andel påbörjar forskarstudier. I födelsekullen 1987 var det endast 0,1 procent av dem med förgymnasialt utbildade föräldrar som hade börjat i forskarutbildningen senast vid 30 års ålder. Motsvarande andel var 6,2 procent bland dem som hade forskarutbildade föräldrar.