Internationell studentmobilitet i högskolan 2017/18

Läsåret 2017/18 ökade skillnaden ytterligare mellan hur många studenter som reser in till Sverige för att studera jämfört med hur många svenska studenter som studerar utomlands. 37 800 utländska studenter studerade vid svenska universitet och högskolor. 23 800 studenter reste från Sverige för att studera utomlands.

Statistiken över inresande och utresande studenter på grundnivå och avancerad nivå läsåret 2017/18 omfattar både utländska studenter som kommer till Sverige och svenska studenter som åker utomlands för att studera. Dessa två grupper kallas för inresande respektive utresande studenter. Grupperna kan delas in i utbytesstudenter som deltar i ett utbytesprogram och studenter som anordnar sina studier i landet på egen hand, så kallade freemover-studenter.

Inresande studenter

Inresande freemover-studenter fortsätter att öka men utbytesstudenter minskar

Antalet inresande freemover-studenter ökade med 2 300 jämfört med föregående läsår medan antalet inresande utbytesstudenter minskade med 400. Jämfört med föregående läsår var det 1 400 fler betalande freemover-studenter och 1 000 fler icke-betalande freemover-studenter.

Av samtliga inresande studenter i svensk högskoleutbildning var 13 600 utbytesstudenter och 24 300 freemover-studenter. 7 000 av freemover-studenterna betalade studieavgifter.

53 procent av de inresande studenterna var kvinnor och 47 procent var män.

Av de 37 800 inresande studenterna var det 24 200 som studerade vid svenska universitet och högskolor för första gången läsåret 2017/18. De utgjorde mer än en fjärdedel av alla nybörjare i högskolan.

Kraftig minskning av finska freemover-studenter

Det geografiska område som flest nya inresande studenter kom ifrån var EU/EES och Schweiz, därefter Asien. Läsåret 2017/18 minskade antalet freemover-studenter från länder inom EU/EES, vilket främst berodde på en kraftig minskning i inresande freemover-studenter från Finland. Flest nya utbytesstudenter kom från EU utom Norden, och de enskilt största länderna var Tyskland, Frankrike och Kina. Flest nya freemover-studenter kom från Asien och de enskilt största länderna var Indien, Kina och Tyskland.

Vanligt att inresande studenter studerar företagsekonomi och administration

Nästan alla inresande utbytesstudenter läste fristående kurser i Sverige, medan de flesta freemover-studenter läste program, framför allt på avancerad nivå. Den vanligaste inriktningen på studierna för samtliga inresande studenter var program med inriktning mot samhällsvetenskap, juridik, handel och administration, och på en mer finfördelad nivå var inriktningen företagsekonomi och administration vanligast. Näst vanligaste studieinriktningen för inresande studenter var teknik och tillverkning. Bland freemover-studenter som betalade studieavgifter var detta den vanligaste inriktningen.

Färre studieavgiftsbetalande studenter tar examen

Färre inresande freemover-studenter som betalade studieavgifter och studerade vid ett masterprogram tog ut en examen vid ett svenskt lärosäte. [SM2] Så var det både jämfört med föregående läsår och med studenter som inte betalar för sina studier i Sverige. Av de som påbörjade ett masterprogram läsåret 2015/16 var det 52 procent av de betalande och 59 procent av de icke-betalande studenterna som hade tagit ut en examen till och med våren 2018. Det är en större skillnad mellan grupperna än vad det varit tidigare läsår. Både bland betalande och icke-betalande studenter var det fler kvinnor än män som hade tagit ut en examen.

In- och utresande studenter 2008/09–2017/18


In- och utresande studenter läsåren 2008/09-2017/18


Utresande studenter

Studenter som läser utomlands på egen hand minskar men utbytesstudenter ökar

Av de 23 800 utresande studenterna var det 7 400 som reste inom ramen för ett utbytesprogram och 16 400 som ordnade sina studier på egen hand. Det totala antalet utresande studenter minskade jämfört med föregående läsår, men minskningen utgjordes endast av utresande freemover-studenter, som var 600 färre. Antalet utresande utbytesstudenter ökade däremot med 300. Mönstret var därmed det motsatta jämfört med inresande studenter.

Av alla utresande studenter var 58 procent kvinnor och 42 procent män.

USA, Storbritannien och Australien fortsatt populära studiedestinationer

Det enskilt mest populära landet för utlandsstudier läsåret 2017/18 var USA, som tog emot 18 procent av alla utresande studenter. Därefter följde Storbritannien och Australien. Majoriteten av de utresande studenterna studerade dock i Europa, där de största mottagarländerna efter Storbritannien var Polen, Danmark och Nederländerna. Studenternas val av länder har förändrats över tid. De senaste tio läsåren har antalet studenter till Polen och Nederländerna ökat betydligt medan Danmark och Ungern har minskat mest.

Vad studerar de utresande studenterna?

För utresande freemover-studenter var den vanligaste studieinriktningen samhällsvetenskap, juridik, handel och administration, precis som för inresande studenter. Den näst vanligaste inriktningen var humaniora och konst.

Större andel män än kvinnor som examineras i Sverige har studerat utomlands

Av alla studenter som tog examen läsåret 2017/18 hade 14 procent studerat utomlands någon gång de senaste tolv terminerna. För kvinnor var andelen 13 procent och för män 17 procent. Likt tidigare läsår fanns störst andel med utlandsstudier bland de som tog civilekonomexamen, 48 procent. Som jämförelse var det endast 1 procent av alla som tog förskollärarexamen som hade studerat utomlands.

Uppgifter om in- och utresande studenter finns också i vår statistikdatabas.