Personal vid universitet och högskolor 2017

Andelen forskande och undervisande personal ökar i förhållande till andra personalgrupper i högskolan. Sedan 1987 har den forskande och undervisande personalen ökat från 12 900 till 30 100 helårspersoner.

Antalet anställda med andra än forskande och undervisande arbetsuppgifter har under samma period legat relativt stabilt på runt 20 000 helårspersoner. Detta innebär att andelen av samtlig personal som har forskande och undervisande arbetsuppgifter har ökat från 41 till 59 procent. 2001 var det första året då det var fler anställda med forskande och undervisande arbetsuppgifter än annan personal.

Antalet anställda helårspersoner vid universitet och högskolor 1987-2017

Antalet anställda helårspersoner vid universitet och högskolor 1987–2017. Uppdelat efter samtliga anställda, samtliga anställda exklusive doktorander, forskande och undervisande personal och anställda med andra än forskande och undervisande uppgifter.


Det är främst bland kvinnor som andelen forskande och undervisande personal har ökat. Av samtliga anställda kvinnor (exklusive doktorander) har andelen med forskande och undervisande arbetsuppgifter ökat från 23 till 50 procent mellan 1987 och 2017. Motsvarande andel bland männen har ökat från 56 till 69 procent under samma period.

Andel kvinnor och män med forskande och undervisande arbetsuppgifter (helårspersoner)

Andel kvinnor och män med forskande och undervisande arbetsuppgifter 1987 och 2017, helårspersoner.


Flest anställda inom forskningsämnesområdena samhällsvetenskap samt medicin och hälsovetenskap

Av all forskande och undervisande personal var 25 procent, dvs. 7 400 helårspersoner, verksamma inom forskningsämnesområdet samhällsvetenskap. En nästan lika stor andel var verksamma inom medicin och hälsovetenskap. Därefter följde naturvetenskap med 6 500 helårspersoner, eller 22 procent. Forskningsämnesområdena kan vidare delas upp i forskningsämnesgrupper. Klinisk medicin och hälsovetenskap inom forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskap var de två största ämnesgrupperna med drygt 2 200 respektive 2 100 anställda helårspersoner.

Andelen forskande och undervisande personal inom olika forskningsämnesområden (helårspersoner)

Andelen anställda helsårspersoner inom olika forskningsämnesområden bland den forskande och undervisande personalen.


Uppsala universitet och Lunds universitet hade flest anställda helårspersoner med forskande och undervisande arbetsuppgifter

71 procent av den forskande och undervisande personalen var verksamma vid de tio största lärosätena (sett till antalet anställda helårspersoner). Vid Uppsala universitet och Lunds universitet var 3 100 respektive 3 000 helårspersoner anställda. Därefter följde Göteborgs universitet med 2 700 anställda helårspersoner.

Oförändrad andel personal som har en utbildning på forskarnivå

Av den forskande och undervisande personalen hade 72 procent en utbildning på forskarnivå. Med utbildning på forskarnivå avses doktorsexamen, licentiatexamen eller övrig utbildning på forskarnivå. Sedan 2001 har andelen ökat med 15 procentenheter, men jämfört med 2016 var andelen oförändrad.

 

Statistiken om personal vid universitet och högskolor

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik. Undersökningen är en totalundersökning som genomförs årligen. Populationen utgörs av personal som erhållit lön/arvode under mätmånaden samt adjungerad personal helt finansierad av annan arbetsgivare. Mätmånad för statistiken är oktober.

Statistiken redovisas efter lärosäte, kön, anställningskategori, anställningsform, ålder och utbildningsnivå. För den forskande och undervisande personalen redovisas även uppgift om forskningsämnesområde och forskningsämnesgrupp.

Helårspersoner

Helårspersoner är ett volymmått som visar antalet anställda personer omräknat till heltidsarbetande under ett år. Helårspersoner beräknas utifrån omfattningen av olika personers anställning med hänsyn tagen till omfattningen av deras eventuella tjänstledighet.