Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2016/17

Läsåret 2016/17 fortsatte det totala antalet studenter att minska medan antalet nybörjare ökade marginellt. Studenter som enbart läste fristående kurser stod för hela minskningen. Drygt 63 000 personer tog ut en examen, vilket var betydligt färre än föregående läsår.

Fortsatt minskning av antalet registrerade studenter men oförändrat antal högskolenybörjare

Antalet registrerade studenter minskade läsåret 2016/17 till 402 200, vilket var 600 färre än föregående läsår. Antalet studenter som enbart läste fristående kurser minskade mer än så och utgjorde därmed hela minskningen.

Antal registrerade studenter på Sveriges universitet och högskolor åren 2007/08-2016/17 uppdelat på kön

Antal högskolenybörjare på Sveriges universitet och högskolor åren 2007/08-2016/17 uppdelat på kön


Antalet högskolenybörjare – nya studenter i svensk högskoleutbildning – var oförändrat jämfört med föregående läsår under läsåret 2016/17. De svenska högskolenybörjarna, det vill säga nybörjare exklusive inresande studenter, minskade med 400.

Antal högskolenybörjare på Sveriges universitet och högskolor åren 2007/08-2016/17 uppdelat på kön

Antal högskolenybörjare på Sveriges universitet och högskolor åren 2007/08-2016/17 uppdelat på kön

Fler högskolenybörjare på programstudier

Läsåret 2016/17 läste 24 100 högskolenybörjare på ett program mot generell examen (högskoleexamens-, kandidatexamens-, magisterexamens- eller masterexamensprogram). Det var 3 procent fler än läsåret 2015/16 och 21 procent fler än 2007/08. Antalet nybörjare registrerade på program mot yrkesexamen läsåret 2016/17 var 28 400, vilket var en ökning med 3 procent jämfört med läsåret innan.

Nästan hälften av högskolenybörjarna var under 22 år

Läsåret 2016/17 minskade antalet högskolenybörjare under 22 år med 1 200 studenter. Nästan hälften av högskolenybörjarna var 21 år eller yngre. Jämfört med läsåret 2007/08 har andelen högskolenybörjare under 22 år varit oförändrad.

Högre andel män än kvinnor på avancerad nivå

Läsåret 2016/17 var 243 300 kvinnor och 158 900 män registrerade i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Närmare 106 500 studenter var registrerade på kurser klassificerade på avancerad nivå, vilket var 26 procent av samtliga studenter. Andelen studenter på avancerad nivå var högre för män än för kvinnor, 27 respektive 26 procent.

Minskat antal examinerade

Läsåret 2016/17 var det 50 000 personer som för första gången examinerades vid svenska universitet och högskolor. Det var 4 100 färre än det föregående läsåret. Könsfördelningen bland de för första gången examinerade var 62 procent kvinnor och 38 procent män. Med begreppet första gången examinerad menas att för varje person räknas bara den först avlagda examen i svensk högskola. Det totala antalet examinerade personer var 63 400, inklusive dem som sedan tidigare hade en examen. Minskningen jämfört med det föregående läsåret var här 4 900 personer. Könsfördelningen bland de examinerade personerna var 64 procent kvinnor och 36 procent män.

Antalet utfärdade examina läsåret 2016/17 var 76 000. Skillnaden mellan antalet examina och antalet examinerade personer har sin förklaring i att 12 600 examina utfärdades till personer som tog ut fler än en examen under läsåret. Andelen examina som utfärdades till kvinnor var 64 procent och 36 procent utfärdades till män.

Antal examinerade på Sveriges universitet och högskolor åren 2007/08-2016/17 uppdelat på kön

Antal examinerade på Sveriges universitet och högskolor åren 2007/08-2016/17 uppdelat på kön

Nära 10 000 masterexamina

Under läsåret 2016/17 tog 16 200 personer ut en examen som kräver minst 300 högskolepoäng, vilket motsvarar fem års heltidsstudier. Antalet examinerade på de längsta utbildningarna har ökat med 14 200 sedan den nya utbildnings- och examensstrukturen infördes år 2007. Större delen av ökningen beror på införandet av masterexamen det året. Under läsåret 2016/17 tog 9 500 personer ut en masterexamen. Könsfördelningen bland masterexaminerade var jämn, 48 procent kvinnor och 52 procent män.

De examinerade är yngre än för tio år sedan

Läsåret 2016/17 var medianåldern för examinerade personer 26,7 år. Kvinnornas medianålder var 26,8 år och männens 26,7 år. Tio år tidigare var kvinnornas medianålder 28,5 år och männens 27,6 år. Bland dem som för första gången tog ut en examen vid svenska universitet eller högskolor läsåret 2016/17 var kvinnorna yngre än männen. Kvinnornas medianålder var 26,0 år jämfört med männens 26,3 år.

Antalet dubbelexamina fortsätter öka

Under läsåret 2016/17 var det 10 000 personer som tog ut både en yrkesexamen och en generell examen. Företeelsen har fått namnet dubbelexamina och antalet har mer än fördubblats under de senaste tio åren trots att ökningen av antalet yrkesexamina har varit liten. Fler kvinnor än män tog ut dubbelexamina men i relation till det totala antalet examinerade var det ungefär lika vanliga för båda könen. Flest dubbelexamina utfärdas bland personer som studerat på en sjuksköterske- eller en civilingenjörsutbildning.

Andelen examina till inresande studenter har minskat

Mellan läsåren 2007/08 och 2011/12 ökade andelen personer som kommit till Sverige för att studera (inresande studenter) från 7 till 13 procent bland de examinerade. Därefter har andelen sjunkit och var 10 procent läsåret 2016/17. Anledningen till minskningen var införandet av studieavgifter för vissa inresande studenter läsåret 2011/12. Andelen inresande studenter bland de examinerade var 14 procent bland män och 7 procent bland kvinnor läsåret 2016/17.