Internationell studentmobilitet i högskolan 2016/17

Högskolor och universitet har fortfarande fler inresande än utresande studenter: Läsåret 2016/17 var antalet inresande studenter 35 900. Antalet utresande studenter var 24 100.

Statistiken över inresande och utresande studenter på grundnivå och avancerad nivå läsåret 2016/17 omfattar både svenska studenter som åker utomlands för att studera och utländska studenter som kommer till Sverige. Dessa två grupper kallas för utresande respektive inresande studenter. Grupperna kan delas in i utbytesstudenter som deltar i ett utbytesprogram och studenter som anordnar sina studier i landet på egen hand, så kallade freemover-studenter.

Studenter som kommer till Sverige

Inresande freemover-studenter fortsätter att öka

Den senaste tioårsperioden ökade antalet inresande studenter till Sverige varje år fram till och med läsåret 2010/11 då de var 46 700. Införandet av studieavgifter hösten 2011 medförde dock att antalet inresande studenter minskade.

Läsåret 2016/17 var det totala antalet inresande studenter 35 900, en ökning med 2 procent eller 600 studenter. Av dessa var 39 procent utbytesstudenter och 61 procent freemover-studenter. Antalet inresande studenter är trots avgiftsinförandet fortfarande större än antalet utresande studenter. 53 procent av de inresande studenterna var kvinnor och 47 procent män.

Av de 35 900 inresande studenterna som studerade på universitet eller högskolor i Sverige läsåret 2016/17 läste 23 500 för första gången i landet. Det var 2 procent fler än läsåret innan. Av de nya inresande var 13 700 utbytesstudenter och 9 800 freemover-studenter. Jämfört med föregående läsår har antalet freemover-studenter ökat med 6 procent och medan antalet utbytesstudenterna var oförändrat.

Varifrån kommer de nya inresande studenterna?

Läsåret 2016/17 kom 11 700 av de nya inresande studenterna från länder inom EU/EES och 8 200 från länder utanför EU/EES. Jämfört med föregående läsår har antalet inresande ökat både från EU/EES och länder utanför EU/EES. Störst ökning var det för antalet nya inresande studenter från länder utanför EU/EES.

  • Av de 13 700 inresande utbytesstudenter som var nybörjare i svensk högskoleutbildning läsåret 2016/17 kom 68 procent från Europa. Därefter följde Asien och Nordamerika. De enskilt största länderna var Tyskland, Frankrike och Kina.
  • Bland inresande freemover-studenterna kom 30 procent av de 9 800 nybörjarna från Europa. Därefter följde Asien med 25 procent. De enskilt största länderna var Indien, Finland och Kina.

Många nya inresande vid Lunds universitet

Lunds universitet var det lärosäte som hade flest inresande studenter som läser i Sverige för första gången, 3 290. Därefter följde Uppsala universitet med 2 180 och Kungl. Tekniska högskolan med 2 070 nya inresande.

Högst andel nya inresande studenter av det totala antalet nybörjare hade Handelshögskolan i Stockholm med 61 procent och Kungl. Tekniska högskolan med 47 procent.

Svenska studenter utomlands

Antalet utresande minskar

Det senaste läsåret har antalet svenskar som studerar utomlands minskat, från 26 400 under 2015/16 till 24 100 under 2016/17. En del av minskningen beror på att språkkurser som tidigare har klassificerats som studier på eftergymnasial nivå har klassificerats om och inte längre räknas som högskolestudier.

Fortsatt populärt för svenskar att studera i Storbritannien och Polen

Majoriteten av de utresande studerade i Europa och då främst i Storbritannien, Polen och Danmark. Även Nordamerika och i synnerhet USA lockar många svenska studenter. USA och Storbritannien var de enskilt största mottagarländerna läsåret 2016/17. Därefter följde Australien, Polen, Danmark, Norge och Tyskland. Dessa sju länder tog tillsammans emot 61 procent av alla studenter som reste ut från Sverige.

Studenternas val av länder har dock förändrats över tid. Under de senaste tio läsåren har Spanien, Frankrike och Italien tappat studenter medan antalet till bland annat Polen och USA har ökat.

Stor variation i hur många som studerar utomlands bland de som examinerades i Sverige

Bland det totala antalet studenter som tog en examen i Sverige läsåret 2016/17 hade 15 procent studerat utomlands någon gång under de senaste tolv terminerna inklusive examensterminen. För kvinnor var andelen 13 procent och för män 17 procent.

Skillnaden mellan olika examensgrupper var dock stor:

  • Civilekonomexamen var den examen med störst andel studenter som studerat utomlands, 48 procent. Några andra examina med hög andel studenter som studerat utomlands var arkitektexamen med 42 procent, masterexamen inom samhällsvetenskap, juridik, handel och administration med 42 procent, juristexamen med 41 procent och civilingenjörsexamen med 34 procent.
  • Några examina med många examinerade men med få studenter som studerat utomlands var sjuksköterskeexamen med 4 procent och förskollärarexamen med 1 procent.