Personal vid universitet och högskolor 2016

En större andel män än kvinnor bland den forskande och undervisande personalen hade år 2016 en tillsvidare­anställning. Sedan 2008 har dock andelen tillsvidare­anställda kvinnor ökat mer än andelen tillsvidare­anställda män.

Andelen forskande och undervisande personal med en tillsvidareanställning har ökat

Av den forskande och undervisande personalen hade 72 procent, eller 21 100 helårspersoner, en tillsvidareanställning år 2016. Andelen med en tidsbegränsad anställning var 28 procent eller 8 300 helårspersoner. Jämfört med 2015 har andelen forskande och undervisande personal med en tillsvidareanställning ökat med 2 procentenheter. Under de nio år utvecklingen kan följas har tillsvidareanställningar blivit vanligare, andelen har ökat med 6 procentenheter sedan 2008.

Andelen tillsvidareanställda kvinnor har ökat mer än andelen tillsvidareanställda män. Sedan 2008 har andelen kvinnor ökat med 8 procentenheter, från 62 procent till 70 procent, och andelen män med en tillsvidareanställning har ökat med 3 procentenheter, från 70 procent till 73 procent.

Diagram: Andel av den forskande och undervisande personalen som har en tillsvidareanställning 2008-2016.

Totalt och efter kön:

Andel av den forskande och undervisande personalen som har en tillsvidareanställning 2008-2016. Totalt och efter kön

Samtlig personal

Det totala antalet anställda vid landets universitet och högskolor är i stort sett oförändrat sedan 2015:

I oktober 2016 var det totala antalet anställda till 74 900 personer. Antalet anställda omräknat till helårspersoner var 60 600.

Kvinnor och män

Antalet anställda kvinnor vid universitet och högskolor är 39 100, eller 31 300 omräknat i helårspersoner. Motsvarande antal män är 35 900, eller 29 400 helårspersoner. Det betyder att 52 procent av samtliga anställda helårspersoner är kvinnor och 48 procent är män.

Den forskande och undervisande personalen

Antalet personal med forskande och undervisande arbetsuppgifter fortsätter att öka. År 2016 uppgick antalet till 35 200 personer. Omräknat till helårspersoner motsvarar det 29 400, varav 13 100 kvinnor och 16 300 män, eller 45 procent kvinnor och 55 procent män.

Sedan 2015 har både antalet anställda individer och antalet helårspersoner ökat med 1 procent, motsvarande 300 individer och 200 helårspersoner.

Sedan år 2001 har den forskande och undervisande personalen, omräknat till helårspersoner, ökat med 35 procent. Antalet har ökat för alla anställningskategorier utom för adjunkter som istället har blivit färre.

Uppsala universitet och Lunds universitet har flest anställda helårspersoner med forskande och undervisande arbetsuppgifter

71 procent av den forskande och undervisande personalen är verksam vid de tio, till antalet anställda helårspersoner, största lärosätena. Vid Uppsala universitet och Lunds universitet är 3 000 helårspersoner anställda. Därefter följer Göteborgs universitet och Stockholms universitet med 2 600 respektive 2 400 anställda helårspersoner.

Flest anställda inom forskningsämnesområdena medicin och hälsovetenskap samt samhällskunskap

Av all forskande och undervisande personal är 24 procent, det vill säga 7 200 helårspersoner, verksamma inom forsknings­ämnes­området medicin och hälsovetenskap. Lika stor andel är verksamma inom samhällsvetenskap. Därefter följer naturvetenskap med 6 300 helårspersoner, eller 22 procent.

Forskningsämnesområdena kan vidare delas upp i forsknings­ämnes­grupper. Hälsovetenskap och klinisk medicin är de två största ämnesgrupperna med drygt 2 100 anställda helårspersoner vardera.

Oförändrad andel personal som har en utbildning på forskarnivå

Av den forskande och undervisande personalen har 68 procent en utbildning på forskarnivå. Med utbildning på forskarnivå avses doktorsexamen, licentiatexamen eller övrig utbildning på forskarnivå. Sedan 2001 har andelen ökat med 12 procentenheter, men sedan 2015 är andelen oförändrad.

Flest anställda inom åldersintervallet 40-44 år och fler fortsätter att arbeta efter 65 års ålder

Bland den forskande och undervisande personalen återfinns flest anställda i åldersgruppen 40-44 år, 5 100 personer, eller 14 procent. Därefter sjunker antalet för varje åldersgrupp och i åldersgruppen 65 år eller äldre återfinns 7 procent. Antalet anställda som fortsätter att arbeta efter 65 års ålder har ökat under flera år.

Mer än varannan anställd, 51 procent, som tillhör den äldsta åldersgruppen är verksam som professor.