Doktorander och examina på forskarnivå 2016

Det utfärdades 2 990 doktorsexamina år 2016, vilket var det högsta antalet någonsin. Av de som avlade doktorsexamen var 1 380 kvinnor och 1 600 män.

Högsta antalet doktorsexamina

Antalet doktorsexamina 2016 var 2 990, vilket är det högsta antalet någonsin och 130 fler än 2015. Ökningen av antalet doktorsexamina de senaste åren är bland annat en följd av att antalet doktorandnybörjare ökade under perioden 2008-2012. Sedan 2012 har dock antalet nybörjare minskat, vilket kan komma att leda till färre doktorsexamina de kommande åren.

Antalet doktorsexamina har ökat kraftigt under de senaste 20 åren: År 1996 var antalet 1 680. År 2016 var antalet 2 990.

Något färre doktorandnybörjare

År 2016 började 2 930 doktorander utbildning på forskarnivå vilket var 60 färre än året innan.

Uppgifterna om doktorandnybörjare revideras varje år på grund av att det vid lärosätena sker en viss eftersläpning i rapporteringen. Det är därför mycket sannolikt att antalet var fler under 2016. Antalet doktorandnybörjare 2015 har reviderats och cirka 20 nybörjare tillkom vid efterrapporteringen.

Tabell: Antal nybörjare, doktorander och examina i utbildning på forskarnivå efter forskningsämnesområde 2016:

 

Doktorand-nybörjare

Doktorander

Doktors-
examina

Licentiat-
examina

Samtliga

2 930

18 010

2 990

690

Naturvetenskap

690

3 880

730

230

Teknik

630

3 700

590

330

Medicin och hälsovetenskap

970

5 860

980

50

Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin

50

300

80

10

Samhällsvetenskap

440

3 080

430

60

Humaniora och konst

150

1 210

180

10

 

Doktorandnybörjare och examina redovisas per kalenderår. Doktorander redovisas för hösten. Antalet är avrundat till närmaste tiotal.

Statistik om kvinnor och män bland doktorandnybörjarna

Antalet kvinnor var 1 350 och antalet män var 1 580 bland doktorandnybörjarna. Den procentuella fördelningen var 46 procent kvinnor och 54 procent män. Under de senaste tio åren har ungefär hälften av doktorandnybörjarna varit kvinnor. I början av 1990-talet var ungefär en tredjedel kvinnor.

Medianåldern 2016 för doktorandnybörjare var 29 år. Kvinnornas medianålder var 29 år och männens var 28 år.

Flest doktorandnybörjare vid Lunds universitet

Bland de 31 lärosätena med utbildning på forskarnivå år 2016 var antalet doktorandnybörjare flest vid Lunds universitet med 390. Fler än 300 doktorandnybörjare fanns även vid Karolinska institutet (350) och Uppsala universitet (340).

Antalet doktorander minskade

Under hösten 2016 var antalet aktiva doktorander 18 010, fördelat på 8 500 kvinnor och 9 520 män. Såväl antalet kvinnor som män minskade med preliminärt 300 jämfört med hösten 2015.

Liksom för doktorandnybörjare revideras antalet doktorander varje år på grund av viss eftersläpning i rapporteringen. Det innebär att antalet sannolikt kommer att bli fler än 18 010. Antalet doktorander år 2015 har reviderats och cirka 200 tillkom vid efterrapporteringen.

Vanligast med doktorandanställning

Av de 18 010 aktiva doktoranderna hösten 2016 studerade 57 procent på heltid. Den vanligaste försörjningsformen var "anställning som doktorand". Två tredjedelar av doktoranderna hade denna försörjningsform, både bland kvinnor och bland män.

Den andel av doktoranderna som har sin försörjning genom anställning som doktorand har ökat med 9 procentenheter de senaste tio åren. Anledningen är att allt fler lärosäten har avskaffat utbildningsbidraget till doktorandnybörjare som oftast har ersatts med anställning som doktorand.

Högsta antalet doktorsexamina någonsin

Det utfärdades 2 990 doktorsexamina år 2016, vilket var det högsta antalet någonsin och 130 fler än år 2015. Antalet doktorsexamina har ökat kraftigt under de senaste 20 åren. År 1996 var antalet 1 680.

År 2016 avlade 1 380 kvinnor och 1 600 män doktorsexamen.

Färre licentiatexamina

År 2016 utfärdades 690 licentiatexamina, vilket var 40 färre än året innan. Könsfördelningen var 250 (37 procent) kvinnor och 430 män (63 procent).

Ökad genomströmning – kortare tid till examen

Andelen som tog ut doktorsexamen inom fem år bland doktorandnybörjarna år 2011 var 48 procent. Det var 5 procentenheter fler än doktorandnybörjarna år 2000.

Hög andel utländska doktorandnybörjare

Det internationella inslaget är stort i utbildningen på forskarnivå. År 2016 var 1 150 av doktorandnybörjarna utländska nybörjare. Flest fanns vid Kungl. Tekniska högskolan med 180 nybörjare. Vid Lunds universitet, Karolinska institutet, Uppsala universitet, Chalmers tekniska högskola och Stockholms universitet fanns fler än 100 utländska doktorandnybörjare. Av de utländska doktorandnybörjarna var 40 procent kvinnor och 60 procent män.

Av de doktorsexaminerade år 2016 var 38 procent utländska doktorander. Bland de utländska doktorsexaminerade var 37 procent kvinnor och 63 procent män.

Nya forskarskolor för yrkesverksamma lärare och förskolelärare

Den senaste satsningen på forskarskolor för yrkesverksamma lärare och förskolelärare påbörjades år 2014. Under 2016 fanns 55 doktorander registrerade på dessa utbildningar.

År 2016 hade 136 av 200 vid de forskarskolor för yrkesverksamma lärare som startade år 2012 avlagt licentiatexamen.