Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2015/16

Läsåret 2015/16 minskade antalet studenter på universitet och högskolor till 402 800. Antalet nybörjare var oförändrat: 86 000. Sett till examinerade var det något färre än föregående läsår men ändå det näst högsta antalet någonsin: drygt 68 000 personer.

Fortsatt minskning av antalet registrerade studenter men avstannad minskning av högskolenybörjare

Antalet registrerade studenter minskade läsåret 2015/16 till 402 800, vilket var 1 100 färre än föregående läsår. Antalet studenter som enbart läste fristående kurser minskade mer än så och utgjorde därmed hela minskningen.

Diagram: Antal registrerade studenter på Sveriges universitet och högskolor åren 2006/07-2015/16:

Antal studenter på Sveriges universitet och högskolor, åren 2006/07-2015/16

Antalet högskolenybörjare – nya studenter i svensk högskoleutbildning – var oförändrat från tidigare läsår med 86 000 nybörjare läsåret 2015/16. De svenska högskolenybörjarna, det vill säga nybörjare exklusive inresande studenter, minskade med 1 400.

Diagram: Antal högskolenybörjare på Sveriges universitet och högskolor åren 2006/07-2015/16:

Antal högskolenybörjare på Sveriges universitet och högskolor åren 2006/07-2015/16

Fler högskolenybörjare på programstudier

Läsåret 2015/16 läste 23 500 högskolenybörjare på ett program mot generell examen (högskoleexamens-, kandidatexamens-, magisterexamens- eller masterexamensprogram). Det var 1 procent fler än läsåret 2014/15 och 33 procent fler än 2006/07.

Antalet nybörjare registrerade på program mot yrkesexamen läsåret 2015/16 var 27 400, vilket var en ökning med 2 procent jämfört med läsåret innan.

Hälften av högskolenybörjarna var under 22 år

Läsåret 2015/16 minskade antalet högskolenybörjare under 22 år med 2 600 studenter. Trots det var hälften av högskolenybörjarna 21 år eller yngre. Jämfört med läsåret 2006/07 har andelen högskolenybörjare under 22 år ökat med 2 procentenheter.

Bland de svenska högskolenybörjarna var 56 procent yngre än 22 år läsåret 2015/16, 4 procentenheter lägre än läsåret innan men 1 procentenhet högre än tio år tidigare.

En något större andel av männen jämfört med kvinnorna var under 22 år bland de svenska högskolenybörjarna, 58 respektive 54 procent läsåret 2015/16.

Högre andel män än kvinnor på avancerad nivå

Läsåret 2015/16 var 242 800 kvinnor och 160 000 män registrerade i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

Närmare 104 300 studenter var registrerade på kurser klassificerade på avancerad nivå, vilket var 26 procent av samtliga studenter.

Andelen studenter på avancerad nivå var högre för män än för kvinnor, 27 respektive 25 procent.

Fortsatt högt antal examinerade

Diagram: Antal examinerade på Sveriges universitet och högskolor åren 2006/07-2015/16:

Diagram: Antal examinerade på Sveriges universitet och högskolor åren 2006/07-2015/16

Läsåret 2015/16 var det 54 000 personer som för första gången examinerades vid svenska universitet och högskolor. Det var 600 färre än det föregående läsåret men det näst högsta antalet någonsin. Med begreppet första gången examinerad menas att för varje person räknas bara den först avlagda examen i svensk högskola.

Det totala antalet examinerade personer var 68 200, inklusive dem som sedan tidigare hade en examen. Även detta antal var det näst högsta genom tiderna. Minskningen jämfört med det föregående läsåret var endast 100 personer.

Antalet utfärdade examina läsåret 2015/16 var 81 200. Skillnaden mellan antalet examina och antalet examinerade personer har sin förklaring i att 13 000 examina utfärdades till personer som tog ut fler än en examen under läsåret.

Nära 10 000 masterexamina

Under läsåret 2015/16 tog 15 800 personer ut en examen som kräver minst 300 högskolepoäng, vilket motsvarar fem års heltidsstudier.

Antalet examinerade på de längsta utbildningarna har ökat med 13 800 sedan den nya utbildnings- och examensstrukturen infördes år 2007. Större delen av ökningen beror på att antalet masterexamina har ökat varje läsår, senast med 1 000. Under läsåret 2015/16 utfärdades 9 700 masterexamina.

De examinerade är yngre än för tio år sedan

Läsåret 2015/16 var medianåldern för examinerade personer 26,9 år. Kvinnornas och männens medianåldrar var exakt lika. Tio år tidigare var kvinnornas medianålder 28,5 år och männens 27,5 år.

Bland dem som för första gången tog ut en examen vid svenska universitet eller högskolor läsåret 2015/16 var kvinnorna yngre än männen. Kvinnornas medianålder var 26,1 år jämfört med männens 26,6 år.

Antalet dubbelexamina fortsätter öka

Under läsåret 2015/16 var det 9 800 studenter som tog ut både en yrkesexamen och en generell examen. Företeelsen har fått namnet dubbelexamina och antalet har mer än fördubblats under de senaste tio åren trots att ökningen av antalet yrkesexamina har varit förhållandevis liten. Flest dubbelexamina utfärdas bland personer som studerat på en sjuksköterske- eller en civilingenjörsutbildning.

Andelen examina till inresande studenter har minskat

Mellan läsåren 2005/06 och 2011/12 ökade andelen personer som kommit till Sverige för att studera (inresande studenter) från 5 till 13 procent bland de examinerade. Därefter har andelen sjunkit och var 9 procent läsåret 2015/16. Anledningen till minskningen var införandet av studieavgifter för vissa inresande studenter läsåret 2011/12.

Statistiskt meddelande om studenter och examinerade publiceras i april varje år.