Internationell studentmobilitet i högskolan 2015/16

Färre svenskar studerar utomlands. Antalet studenter som rör sig över Sveriges gränser har ökat betydligt under de senaste decennierna. Det har gällt både svenska studenter som åker utomlands för att studera och utländska studenter som kommer till Sverige.

Dessa två grupper kallas för utresande respektive inresande studenter. Grupperna kan delas in i utbytesstudenter som deltar i ett utbytesprogram och studenter som anordnar sina studier i landet på egen hand, så kallade freemover-studenter.

Det senaste läsåret har dock antalet svenskar som studerar utomlands minskat, från 29 100 under 2014/15 till 26 400 under 2015/16.

En stor del av minskningen beror på omklassificering av språkkurserna. De senaste tio åren har däremot antalet som studerat utomlands ökat, då antalet var 23 900 läsåret 2006/07. Att studera utomlands kan göras antingen via utbytesprogram, eller på egen hand med studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). De utresande med studiemedel från CSN består av freemover-studenter och studenter som deltar i språkkurser.

Den senaste tioårsperioden ökade antalet inresande studenter till Sverige varje år fram till och med läsåret 2010/11 då de var 46 700. Införandet av studieavgifter hösten 2011 medförde dock att antalet inresande studenter minskade. Läsåret 2015/16 var det totala antalet inresande studenter 35 100.

Av dessa var 40 procent utbytesstudenter och 60 procent freemover-studenter. Antalet inresande studenter är trots avgiftsinförandet fortfarande större än antalet utresande studenter.

Läsåret 2015/16 var 58 procent av de utresande studenterna kvinnor och 42 procent män. Bland de inresande studenterna var 52 procent kvinnor och 48 procent män.

Stora skillnader vad gäller studietid

De flesta av de inresande studenterna läste en eller två terminer i Sverige. Skillnaden mellan utbytesstudenter och freemover-studenter var dock stor. Andelen som enbart läste en termin var betydligt större bland utbytesstudenter än bland freemover-studenter. Skillnaderna i studietid beror till stor del på att freemover-studenterna i mycket större utsträckning läste på ett program medan i stort sett samtliga utbytesstudenter läste fristående kurser. Av freemover-studenterna läste 76 procent på ett program läsåret 2015/16.

Även bland de utresande studenterna läste de flesta en eller två terminer utomlands. Freemover-studenterna läste dock i betydligt större utsträckning än utbytesstudenterna tre terminer eller mer utomlands. Andelen freemover-studenter som varit utomlands sju terminer eller mer var precis som tidigare läsår hög.

Nya inresande freemover-studenter ökar igen

Av de 35 100 inresande studenterna som studerade på universitet eller högskolor i Sverige läsåret 2015/16 läste 23 100 för första gången i landet, dvs. de var nybörjare i svensk högskoleutbildning. Det var 6 procent fler än läsåret innan. Antalet utbytesstudenter var 13 700 och antalet freemover-studenter 9 400. Jämfört med föregående läsår har antalet freemover-studenter ökat med 9 procent och utbytesstudenterna ökat med 4 procent.

Fler nybörjare från länder inom EU/EES

Läsåret 2015/16 kom 11 500 av de nya inresande studenterna från länder inom EU/EES och 7 800 från länder utanför EU/EES. Jämfört med föregående läsår har antalet inresande ökat både från EU/EES och länder utanför EU/EES. Störst ökning var det för antalet nya inresande studenter från länder inom EU/EES.

Av de 13 700 utbytesstudenter som var nybörjare i svensk högskoleutbildning läsåret 2015/16 kom 66 procent från Europa. Därefter följde Asien och Nordamerika. De enskilt största länderna var Tyskland, Frankrike och Kina.

Bland freemover-studenterna kom 26 procent av de 9 400 nybörjarna från Europa. Därefter följde Asien med 23 procent. De enskilt största länderna var Indien, Finland och Kina.

Många nya inresande vid Lunds universitet

Lunds universitet var det lärosäte som hade flest inresande studenter som läser i Sverige för första gången, 3 240. Därefter följde Uppsala universitet med 2 040 och Stockholms universitet med 2 000 nya inresande.

Högst andel nya inresande studenter av det totala antalet nybörjare hade Kungl. Musikhögskolan i Stockholm med 75 procent samt Handelshögskolan i Stockholm med 55 procent.

Minskning av utlandsstudier bland svenskar

Under läsåret 2015/16 studerade 26 400 svenskar utomlands. Jämfört med föregående läsår har antalet utbytesstudenter ökat med 1 procent medan antalet freemover-studenter har minskat med 4 procent. Antalet svenska studenter som läser språkkurser utomlands har minskat med 67 procent, vilket beror till drygt hälften på omklassificering av vilka som räknas som språkkursstudenter.

Polen fortsatt populärt men Danmark tappar

Majoriteten av de utresande studerade i Europa och då främst i Storbritannien, Danmark och Polen. De senaste åren har även allt fler valt att studera i Nordamerika och Asien. USA och Storbritannien var de enskilt största mottagarländerna läsåret 2015/16. Därefter följde Australien, Polen, Danmark, Norge och Tyskland. Dessa sju länder tog tillsammans emot nästan två tredjedelar av alla studenter som reste ut från Sverige.

Studenternas val av länder har dock förändrats över tid. Under de senaste tio läsåren har Spanien, Frankrike och Italien tappat studenter medan antalet till bland annat Polen och USA har ökat. Under de senaste fem läsåren har även antalet utresande till Danmark minskat.

Statistiskt meddelande om internationell studentmobilitet publiceras i december varje år.