Personal vid universitet och högskolor 2015

Den forskande och undervisande personalen blir allt mer välutbildad. Antalet anställda som har en forskarutbildning har ökat från 61 till 68 procent mellan 2005 och 2015. Det motsvarar 5 700 helårspersoner.

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Den forskande och undervisande personalen blir allt mer välutbildad. Under den senaste tioårsperioden har antalet anställda ökat med 5 900 helårspersoner. Antalet anställda som har en forskarutbildning har ökat nästan lika mycket, med 5 700 helårspersoner, vilket innebär att andelen forskarutbildade bland den forskande och undervisande personalen har ökat från 61 till 68 procent.

Andelen kvinnor med en utbildning på forskarnivå har ökat i snabbare takt än andelen män med en utbildning på forskarnivå, 14 respektive 3 procentenheter mellan år 2005 och år 2015. Procentberäkningarna är baserade på antalet helårspersoner.

Diagram: Andel av den forskande och undervisande personalen som har en utbildning på forskarnivå 2005–2015. Totalt och efter kön:

Andel av den forskande och undervisande personalen som har en utbildning på forskarnivå 2005–2015. Totalt och efter kön

Samtlig personal

I oktober 2015 uppgick det totala antalet anställda vid landets universitet och högskolor till 75 000 personer. Jämfört med år 2014 är det en minskning med 300 personer, eller 0,4 procent. Antalet anställda omräknat till helårspersoner uppgick till 60 700, vilket är samma antal som år 2014 då antalet helårspersoner var högre än någon gång tidigare.

Kvinnor och män

Antalet anställda kvinnor vid universitet och högskolor är 38 900, eller 31 200 omräknat i helårspersoner. Motsvarande antal män är 36 100, eller 29 500 helårspersoner. Det betyder att 51 procent av samtliga anställda helårspersoner är kvinnor och 49 procent är män.

Den forskande och undervisande personalen

Antalet personal med forskande och undervisande arbetsuppgifter fortsätter att öka. År 2015 uppgick antalet till 34 900 personer. Omräknat till helårspersoner motsvarar det 29 200, varav 12 900 kvinnor och 16 300 män, eller 44 procent kvinnor och 56 procent män. Sedan år 2001 har den forskande och undervisande personalen, omräknat till helårspersoner, ökat med 33 procent. Antalet har ökat för alla anställningskategorier utom för adjunkter som istället har blivit färre.

Uppsala universitet har flest anställda helårspersoner med forskande och undervisande arbetsuppgifter

Närmare 71 procent av den forskande och undervisande personalen är verksam vid de tio, till antalet anställda helårspersoner, största lärosätena. Vid Uppsala universitet är 3 200 helårspersoner anställda, vilket är fler än vid något annat lärosäte. Därefter följer Lunds universitet och Göteborgs universitet med 3 000 respektive 2 600 anställda helårspersoner.

Flest anställda inom forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskap

Av all forskande och undervisande personal är 25 procent verksamma inom forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskap, knappt 7 200 helårspersoner. Nästan lika många är verksamma inom samhällsvetenskap, drygt 7 100 helårspersoner. Forskningsämnesområdena kan delas upp på en finare nivå i forskningsämnesgrupper. Klinisk medicin och hälsovetenskap är de två största ämnesgrupperna med drygt 2 100 anställda helårspersoner vardera.

Andelen tillsvidareanställda är störst vid Karlstads universitet

Av den forskande och undervisande personalen har 70 procent en tillsvidareanställning och 30 procent har en tidsbegränsad anställning. Andelen tillsvidareanställningar har legat på ungefär samma nivå de senaste åren. Vid Karlstads universitet är andelen tillsvidareanställda större än vid något annat lärosäte med minst 500 forskande och undervisande helårspersoner, 82 procent. Minst är andelen vid Karolinska institutet, 51 procent.

Flest anställda inom åldersintervallet 40-44 år och fler fortsätter att arbeta efter 65 års ålder

Bland den forskande och undervisande personalen återfinns flest anställda i åldersgruppen 40-44 år, 5 100 personer, eller 15 procent. Därefter sjunker antalet för varje åldersgrupp och i åldersgruppen 65 år eller äldre återfinns 7 procent. Antalet anställda som fortsätter att arbeta efter 65 års ålder har ökat under flera år. Varannan anställd som tillhör den äldsta åldersgruppen är verksam som professor.

Statistiskt meddelande om personal i högskolan publiceras i juni varje år.