Doktorander och examina på forskarnivå 2015

Antalet doktorander minskade med 900 personer under 2015 jämfört med 2014. Under hösten 2015 var antalet doktorander 18 440, året innan var de 19 340. Det visar statistik från UKÄ.

Något färre doktorandnybörjare

År 2015 började 2 990 doktorander utbildning på forskarnivå vilket var 200 färre än året innan. Uppgifterna om doktorandnybörjare revideras varje år på grund av att det vid lärosätena sker en viss eftersläpning i rapporteringen. Det är därför mycket sannolikt att antalet var fler under 2015. Antalet doktorandnybörjare 2014 har reviderats och cirka 80 tillkom vid efterrapporteringen.

Antal nybörjare, doktorander och examina i utbildning på forskarnivå efter forskningsämnesområde 2015:


Doktorandnybörjare

Doktorander

Doktorsexamina

Licentiatexamina

Samtliga

2 990

18 440

2 840

720

Naturvetenskap

660

3 970

660

240

Teknik

630

3 800

600

290

Medicin och hälsovetenskap

1 010

6 040

960

60

Lantbruksvetenskap

40

330

70

10

Samhällsvetenskap

480

3 070

400

90

Humaniora

170

1 250

150

30

Doktorandnybörjare och examina redovisas per kalenderår. Doktorander redovisas för hösten. Antalet är avrundat till närmaste tiotal.

Antalet kvinnor var 1 390 och antalet män var 1 590 bland doktorandnybörjarna. Den procentuella fördelningen var 47 procent kvinnor och 53 procent män. Under de senaste tio åren har ungefär hälften av doktorandnybörjarna varit kvinnor. I början av 1990-talet var ungefär en tredjedel kvinnor.

Medianåldern 2015 för doktorandnybörjare var 29 år. Kvinnornas medianålder var 30 år och männens var 28 år.

Flest doktorandnybörjare vid Lunds universitet

Bland de 29 lärosätena med utbildning på forskarnivå år 2015 var antalet doktorandnybörjare flest vid Lunds universitet med 420. Fler än 300 doktorandnybörjare fanns vid Karolinska institutet (390) och Uppsala universitet (320).

Antalet doktorander minskade

Under hösten 2015 var antalet aktiva doktorander 18 440, fördelat på 8 690 kvinnor och 9 750 män. Antalet kvinnor minskade med 500 och antalet män minskade med 400, jämfört med hösten 2014.

Liksom för doktorandnybörjare revideras antalet doktorander varje år på grund av viss eftersläpning i rapporteringen. Det innebär att antalet sannolikt kommer att bli fler än 18 440. Antalet doktorander år 2014 har reviderats och cirka 370 tillkom vid efterrapporteringen.

Vanligast med doktorandanställning

Av de 18 440 aktiva doktoranderna hösten 2015 studerade 58 procent på heltid. Den vanligaste försörjningsformen var anställning som doktorand. Två tredjedelar av doktoranderna hade denna försörjningsform, både bland kvinnor och bland män.

Den andel av doktoranderna som har sin försörjning genom anställning som doktorand har ökat med drygt 10 procentenheter de senaste tio åren. Anledningen är att allt fler lärosäten har avskaffat utbildningsbidraget till doktorandnybörjare som oftast har ersatts med anställning som doktorand.

Oförändrat antal doktorsexamina

Det utfärdades 2 840 doktorsexamina år 2015, vilket var i stort sett samma antal som under år 2014. Antalet doktorsexamina har nästan fördubblats under de senaste 20 åren. År 1995 var antalet 1 520.

År 2015 tog 1 330 kvinnor och 1 500 män doktorsexamen.

Färre licentiatexamina

År 2015 utfärdades 720 licentiatexamina, vilket var 120 färre än året innan. Könsfördelningen var 280 (39 procent) kvinnor och 440 män (61 procent).

Ökad genomströmning – kortare tid till examen

Andelen som tog ut doktorsexamen inom fem år bland doktorandnybörjarna år 2010 var 47 procent. Det var 4 procentenheter mer än doktorandnybörjarna år 2000.

Ytterligare 10 procent av doktorandnybörjarna 2010 hade avlagt en licentiatexamen inom fem år.

Hög andel utländska doktorandnybörjare

Det internationella inslaget är stort i utbildningen på forskarnivå. År 2015 var 1 140 av doktorandnybörjarna utländska doktorander. Flest fanns vid Kungl. Tekniska högskolan med cirka 180. Vid Lunds universitet, Karolinska institutet, Uppsala universitet, Chalmers tekniska högskola och Stockholms universitet fanns fler än 100 utländska doktorandnybörjare. Av de utländska doktorandnybörjarna var 40 procent kvinnor och 60 procent män.

Av de doktorsexaminerade år 2015 var 36 procent utländska doktorander. Bland de utländska doktorsexaminerade var 37 procent kvinnor och 63 procent män.

Nya forskarskolor för aktiva lärare

Den senaste satsningen på forskarskolor för yrkesverksamma lärare påbörjades år 2014. Under 2015 fanns 51 doktorander registrerade på dessa utbildningar. År 2015 hade 120 av 200 vid de forskarskolor för yrkesverksamma lärare som startade år 2012 avlagt licentiatexamen.

Statistiskt meddelande om doktorander och examina på forskarnivå publiceras i juni varje år.