Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2014/15

Läsåret 2014/15 fortsatte antalet högskolenybörjare och studenter att minska. Studenter som enbart läste fristående kurser stod för hela minskningen. Nära 68 000 personer tog ut en examen, vilket var fler än någonsin. De minskande nybörjarsiffrorna har alltså ännu inte påverkat antalet avlagda examina.

Fortsatt minskning av antalet registrerade studenter och högskolenybörjare läsåret 2014/15

Antalet registrerade studenter minskade läsåret 2014/15 till 403 900, vilket var 2 000 färre än föregående läsår. Antalet studenter som enbart läste fristående kurser minskade mer än så och utgjorde därmed hela minskningen.

Även antalet högskolenybörjare – nya studenter i svensk högskoleutbildning – minskade med 1 400 till 86 000 läsåret 2014/15. De svenska högskolenybörjarna, det vill säga nybörjare exklusive inresande studenter, minskade med 1 900.

Fler högskolenybörjare på programstudier

Läsåret 2014/15 läste 23 300 högskolenybörjare på ett program mot generell examen (högskoleexamens-, kandidat-, magister eller masterprogram). Det var 3 procent fler än läsåret 2013/14 och 32 procent fler än 2005/06. Antalet nybörjare registrerade på program mot yrkesexamen läsåret 2014/15 var 26 800, vilket var en ökning med 2 procent jämfört med läsåret innan.

Över hälften av högskolenybörjarna var under 22 år

Läsåret 2014/15 minskade antalet högskolenybörjare under 25 år med 2 200, varav 2 000 var yngre än 22 år. Trots det var fortfarande över hälften av högskolenybörjarna 21 år eller yngre. Jämfört med läsåret 2005/06 har andelen högskolenybörjare under 22 år ökat med 5 procentenheter.

Bland de svenska högskolenybörjarna var 60 procent yngre än 22 år läsåret 2014/15, 2 procentenheter lägre än läsåret innan men 6 procentenheter högre än tio år tidigare. En något större andel av männen jämfört med kvinnorna var under 22 år bland de svenska högskolenybörjarna, 61 respektive 58 procent läsåret 2014/15.

Högre andel män än kvinnor på avancerad nivå

Läsåret 2014/15 var 242 000 kvinnor och 162 000 män registrerade i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Närmare 102 000 studenter var registrerade på kurser klassificerade på avancerad nivå, vilket var 25 procent av samtliga studenter. Andelen studenter på avancerad nivå var högre för män än för kvinnor, 26 respektive 24 procent.

Fler förstagångsexaminerade än någon gång tidigare

Läsåret 2014/15 var det 54 300 personer som för första gången examinerades vid svenska universitet och högskolor. Det var 600 fler än det föregående läsåret och det högsta antalet någonsin. Med begreppet första gången examinerad menas att för varje person räknas bara den först avlagda examen i svensk högskola.

Det totala antalet examinerade personer var 67 900, inklusive dem som sedan tidigare hade en examen. Även detta antal var det högsta genom tiderna. Ökningen jämfört med det föregående läsåret var 2 300 personer.

Antalet utfärdade examina läsåret 2014/15 var 80 900. Skillnaden mellan antalet examina och antalet examinerade personer har sin förklaring i att 13 000 examina utfärdades till personer som tog ut fler än en examen under läsåret.

Antalet dubbelexamina fortsätter öka

Under läsåret 2014/15 var det 9 600 studenter som tog ut både en yrkesexamen och en generell examen. Företeelsen har fått namnet dubbelexamina och antalet har mer än fördubblats under de senaste tio åren trots att ökningen av antalet yrkesexamina har varit förhållandevis liten. Flest dubbelexamina utfärdas bland personer som studerat på en sjuksköterske- eller en civilingenjörsutbildning.

Fler examinerade på längre utbildningar

Under läsåret 2014/15 tog 14 200 personer ut en examen som kräver minst 300 högskolepoäng, vilket motsvarar fem års heltidsstudier. Antalet examinerade på de längsta utbildningarna har ökat med 12 200 sedan den nya utbildnings- och examensstrukturen infördes år 2007. Större delen av ökningen har berott på ett växande antal masterexamina. Att några utbildningar, till exempel civilingenjörsutbildningen, förlängdes från 4,5 år till 5 år har också haft betydelse för det ökade antalet examinerade på de längsta utbildningarna.

De examinerade är yngre än för tio år sedan

Läsåret 2014/15 var medianåldern för examinerade personer 27,3 år. Kvinnorna var något äldre än männen, 27,4 år jämfört med 27,1 år. Tio år tidigare var kvinnornas medianålder 28,5 år och männens 27,5 år.

Bland dem som för första gången tog ut en examen vid svenska universitet eller högskolor läsåret 2014/15 var kvinnorna yngre än männen. Kvinnornas medianålder var 26,4 år jämfört med männens 26,8 år.

Andelen examina till inresande studenter minskade

Mellan läsåren 2005/06 och 2011/12 ökade andelen personer som kommit till Sverige för att studera (inresande studenter) från 5 till 13 procent bland de examinerade. Därefter har andelen sjunkit och var 9 procent läsåret 2014/15. Anledningen till minskningen var införandet av studieavgifter för vissa inresande studenter läsåret 2011/12.

Statistiskt meddelande om studenter och examinerade publiceras i april varje år.