Internationell student­mobilitet i högskolan 2014/15

Antalet studenter som rör sig över Sveriges gränser har ökat betydligt.

Ökningen gäller både svenska studenter som åker utomlands för att studera och utländska studenter som kommer till Sverige för att studera.

Dessa två grupper kallas för utresande respektive inresande studenter. Grupperna kan delas in i utbytesstudenter som deltar i ett utbytesprogram och studenter som anordnar sina studier i landet på egen hand, så kallade freemover-studenter.

Läsåret 2014/15 studerade 29 100 svenska studenter utomlands, antingen via utbytesprogram, eller på egen hand med studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). De utresande med studiemedel från CSN består av freemoverstudenter och studenter som deltar i språkkurser. Sedan 2005/06 har antalet som studerat utomlands ökat från 24 000 till 29 100.

Under samma tidsperiod ökade antalet inresande studenter till Sverige varje år fram till och med läsåret 2010/11 då de var 46 700. Införandet av studieavgifter hösten 2011 medförde dock att antalet inresande studenter minskade. Läsåret 2014/15 var det totala antalet inresande studenter 33 200. Av dessa var 41 procent utbytesstudenter och 59 procent freemover-studenter. Antalet inresande studenter är trots avgiftsinförandet fortfarande större än antalet utresande studenter.

Läsåret 2014/15 var 59 procent av de utresande studenterna kvinnor och 41 procent var män. Bland de inresande studenterna var 52 procent kvinnor och 48 procent män.

Stora skillnader vad gäller studietid

De flesta av de inresande studenterna läste en eller två terminer i Sverige. Skillnaden mellan utbytesstudenter och freemover-studenter var dock stor. Andelen som enbart läste en termin var betydligt större bland utbytesstudenter än bland freemover-studenter. Skillnaderna i studietid beror till stor del på att freemover studenterna i betydligt större utsträckning läste på ett program medan i stort sett samtliga utbytesstudenter läste fristående kurser. Av freemover-studenterna läste 74 procent på ett program. Andelen som läste ett program på avancerad nivå var 59 procent.

Även bland de utresande studenterna läste de flesta en eller två terminer utomlands. Freemover-studenterna läste dock i betydligt större utsträckning än utbytesstudenterna tre terminer eller mer utomlands. Andelen freemover-studenter som varit utomlands sju terminer eller mer var precis som tidigare läsår hög.

Nya inresande freemover-studenter ökar igen

Av de 33 200 inresande studenterna som studerade på universitet eller högskolor i Sverige läsåret 2014/15 läste 21 800 för första gången i landet, dvs. de var nybörjare i svensk högskoleutbildning. Det var 2 procent fler än läsåret innan. Antalet utbytesstudenter var 13 200 och antalet freemover-studenter 8 600. Jämfört med föregående läsår har antalet freemover-studenter ökat med 14 procent och utbytesstudenterna minskat med 4 procent.

Fler nybörjare från länder utanför EU/EES

Läsåret 2014/15 kom 11 000 av de inresande nybörjarna från länder inom EU/EES och 7 600 från länder utanför EU/EES. Jämfört med föregående läsår har antalet inresande minskat från EU/EES och ökat från länder utanför EU/EES.

Av de 13 200 utbytesstudenter som var nybörjare i svensk högskoleutbildning läsåret 2014/15 kom 68 procent från Europa. Därefter följde Asien och Nordamerika. De enskilt största länderna var Tyskland, Frankrike och Kina.

Bland freemover-studenterna kom 30 procent av de 8 600 nybörjarna från Europa. Därefter följde Asien med 22 procent. De enskilt största länderna var Indien, Finland och Kina.

Många inresande vid Lunds universitet

Lunds universitet var det lärosäte som hade flest inresande studenter som läser i Sverige för första gången, 3 100. Därefter följde Uppsala universitet med 2 000 och Stockholms universitet med 1 800 inresande studenter.

Högst andel inresande studenter av det totala antalet nybörjare hade Kungl. Musikhögskolan i Stockholm med 69 procent samt Handelshögskolan i Stockholm med 57 procent.

Fortsatt ökning av utlandsstudier bland svenskar

Under läsåret 2014/15 studerade 29 100 svenskar utomlands, antingen via utbytesprogram, som freemover-student eller som deltagare i språkkurser med studiemedel från CSN. Jämfört med föregående läsår har antalet utbytesstudenter ökat med 3 procent medan antalet freemover-studenter är i princip oförändrat. Antalet svenska studenter som läser språkkurser utomlands har minskat med 7 procent.

Polen fortsatt populärt men Danmark tappar

Majoriteten av de utresande studerade i Europa och då främst i Storbritannien, Danmark och Polen. De senaste åren har även allt fler valt att studera i Nordamerika och Asien. USA och Storbritannien var de enskilt största mottagarländerna läsåret 2014/15. Därefter följde Australien, Danmark, Polen, Frankrike och Tyskland. Dessa sju länder tog tillsammans emot nästan två tredjedelar av alla studenter som reste ut från Sverige.

Studenternas val av länder har dock förändrats över tid. Under de senaste tio läsåren har Spanien, Frankrike och Italien tappat studenter medan antalet till bland annat Polen, Storbritannien och Japan har ökat. Under de senaste fem läsåren har även antalet utresande till Danmark minskat.

Statistiskt meddelande om internationell mobilitet publiceras i december varje år.