Sökande och antagna till grundnivå och avancerad nivå ht 2015

Inför hösten 2015 sökte 131 000 personer utan tidigare högskolestudier till utbildningar vid universitet och högskolor. Det är en minskning med 3 procent jämfört med föregående höst då antalet var 135 000. Bland de sökande utan tidigare högskolestudier var 59 procent kvinnor och 41 procent män hösten 2015

Antalet sökande utan tidigare högskolestudier har minskat i åldrarna 19, 20 och 21 år men det är fortfarande 19-åringarna som står för den största andelen av ansökningarna. Även andelen sökande 19-åringar i förhållande till befolkningen i samma ålder har minskat jämfört med hösten 2014.

Förutom sökande utan tidigare högskolestudier finns ett stort antal sökande som redan har studerat i högskolan. Totalt sökte 410 000 till program och kurser vid universitet och högskolor hösten 2015. Det är en minskning med 3 procent jämfört med hösten 2014. Av det totala antalet sökande var 62 procent kvinnor och 38 procent män.

Minskning av antalet antagna utan tidigare högskolestudier

Fram till början av augusti 2015 blev 57 000 personer utan tidigare högskolestudier antagna. Det är en minskning med 2 procent jämfört med föregående höst. Av de antagna var 57 procent kvinnor och 43 procent män.

Totalt blev 240 000 sökande till program och kurser antagna hösten 2015, vilket också är en minskning jämfört med föregående höst.

Samma andel antagna jämfört med föregående höst

Av de sökande utan tidigare högskolestudier blev 43 procent antagna hösten 2015. Även hösten 2014 var andelen 43 procent. Mellan 2000 och 2011 har andelen antagna varierat, men konstant överstigit 50 procent och varit så hög som 57 procent år 2001. Mellan 2011 och 2014 skedde en minskning av andelen antagna.

Andelen som kommer in på sitt förstahandsval av det totala antalet antagna på program har ökat, från 54 till 55 procent för sökande utan tidigare högskolestudier, efter en minskning som pågått sedan 2008.

Civilingenjörsutbildningen fortsätter att öka

Av de 173 900 behöriga förstahandssökande till olika utbildningsprogram sökte 11 800 till civilingenjörsutbildningen hösten 2015. Under den senaste femårsperioden har antalet behöriga förstahandssökande till civilingenjörsutbildningen ökat från 10 000 till 11 800. Till sjuksköterskeutbildningen sökte 8 900 och till socionomutbildningen 7 000.

Hösten 2010 hade lärarutbildningen flest behöriga förstahandssökande men från och med hösten 2011 har lärarexamen ersatts av fyra nya yrkesexamina: för-skollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen. Antalet behöriga förstahandssökande till dessa fyra utbildningar var 17 200 hösten 2015.

Programmen kan också fördelas efter utbildningens inriktning. Flest behöriga förstahandssökande hade utbildningar med inriktning mot samhällsvetenskap, juridik, handel och administration (55 000) följt av hälso- och sjukvård samt social omsorg (40 200), teknik och tillverkning (24 500) samt pedagogik och lärarutbildning (20 800).

Störst konkurrens om platserna på psykolog- och veterinärutbildningen

Flest behöriga förstahandssökande per antagen, bland yrkesexamensprogram med minst 100 antagna, hade utbildningarna till psykolog (9,2 behöriga förstahandssökande per antagen), veterinär (7,1), läkare (6,2), fysioterapeut (5,8) och jurist (5,2). Det var i stort sett samma utbildningar som hade högst söktryck hösten 2014.

Grupperas programmen efter inriktning hade lant- och skogsbruk samt djursjukvård och hälso- och sjukvård samt social omsorg högst sökandetryck (3,5 respektive 2,6 behöriga förstahandssökande per antagen). Något lägre söktryck hade området samhällsvetenskap, juridik, handel och administration (2,4).

Statistiskt meddelande om sökande och antagna publiceras i november varje år.