Personal vid universitet och högskolor 2014

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka, visar statistik för 2014.

Den forskande och undervisande personalen blir allt mer välutbildad. Under den senaste tioårsperioden har antalet med utbildning på forskarnivå ökat med 5 500 helårspersoner, vilket innebär att andelen ökat från 58 procent till 67 procent.

Motsvarande uppgifter uppdelat på kvinnor och män är för kvinnorna en ökning med 3 600 helårspersoner, från 46 procent till 62 procent och för männen en ökning med 1 900 helårspersoner, från 66 procent till 71 procent. Andelen kvinnor med en utbildning på forskarnivå har därmed ökat i snabbare takt jämfört med andelen män med en utbildning på forskarnivå. Beräkningarna är baserade på antalet helårspersoner.

Samtlig personal

Antalet anställda minskade, medan antalet helårspersoner ökade

I oktober 2014 uppgick det totala antalet anställda vid landets universitet och högskolor till 75 300 personer. Jämfört med 2013 är det en minskning med 350 personer, eller 0,5 procent. Antalet anställda omräknat till helårspersoner uppgick till 60 700. Jämfört med 2013 är det en ökning med 560 helårspersoner, eller 1 procent.

Kvinnor och män

Antalet anställda kvinnor vid universitet och högskolor är 39 000, eller 31 100 omräknat i helårspersoner. Motsvarande antal män är 36 300, eller 29 600 helårspersoner. Det betyder att 51 procent av samtliga anställda helårspersoner är kvinnor och 49 procent män.

Den forskande och undervisande personalen

Antalet personal med forskande och undervisande arbetsuppgifter fortsätter att öka. År 2014 uppgick antalet till 34 500 personer. Omräknat till helårspersoner motsvarar det 28 900, varav 12 700 kvinnor och 16 200 män, eller 44 procent kvinnor och 56 procent män. Samtliga anställningskategorier förutom adjunkter och annan forskande och undervisande personal utan doktorsexamen ökade i antal.

Uppsala och Lunds universitet är de lärosäten som har flest anställda helårspersoner med forskande och undervisande arbetsuppgifter

Av all forskande och undervisande personal återfinns närmare 71 procent vid de tio, till antalet anställda helårspersoner, största lärosätena. Uppsala universitet och Lunds universitet har 3 000 helårspersoner vardera och är de lärosäten som har flest anställda helårspersoner.

Flest verksamma i forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskap

Av all forskande och undervisande personal är 25 procent verksamma inom forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskap, drygt 7 100 helårspersoner. Nästan lika många är verksamma inom samhällsvetenskap (knappt 7 100 helårspersoner). Sedan följer naturvetenskap med 6 200 helårspersoner, teknik med 3 900 helårspersoner, humaniora med 3 400 och lantbruksvetenskap med 1 000 helårspersoner.

Andelen tillsvidareanställningar ligger på samma nivå som förra året

Av den forskande och undervisande personalen vid universitet och högskolor har 69 procent en tillsvidareanställning och 31 procent har en tidsbegränsad anställning, vilket är samma andelar som förra året. Av kvinnorna har 67 procent en tillsvidareanställning och av männen 71 procent.

Flest anställda inom åldersintervallet 40–44 år och fler fortsätter att arbeta efter 65 års ålder

Bland den forskande och undervisande personalen återfinns flest anställda i åldersgruppen 40–44 år med 4 900 personer, eller 14 procent. Antalet i åldersgruppen 65 år eller äldre fortsätter att öka och fler och fler fortsätter att arbeta efter 65 års ålder. Detta fenomen är främst förekommande inom anställningskategorin professorer, med 450 helårspersoner över 65 år, eller 930 individer år 2014.

Statistiskt meddelande om personal i högskolan publiceras i juni varje år.