Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Antalet doktorandnybörjare är i stort sett oförändrat: År 2014 började 3 120 doktorander i utbildning på forskarnivå vilket är drygt 100 färre än året innan.

Uppgifterna om doktorandnybörjare revideras varje år på grund av att det vid lärosätena sker en viss eftersläpning i rapporteringen. Det är mycket sannolikt att antalet kommer att bli fler under 2014. Antalet doktorandnybörjare 2013 reviderades och cirka 110 tillkom vid efterrapporteringen.

Antal doktorandnybörjare, doktorander och examina i utbildning på forskarnivå efter forskningsämnesområde kalenderåret 2014:
 

Doktorandnybörjare

Doktorander

Doktorsexamina

Licentiatexamina

Samtliga

3 120

18 970

2 840

830

Naturvetenskap

690

4 090

660

250

Teknik

660

3 840

580

390

Medicin och hälsovetenskap

1 080

6 200

950

60

Lantbruksvetenskap

60

380

60

0

Samhällsvetenskap

460

3 210

440

100

Humaniora

170

1 270

150

30

Doktorander redovisas för hösten 2014. Antalet är avrundat till närmaste tiotal.

Männen var nästan 200 fler än kvinnorna bland doktorandnybörjarna. Andelen kvinnor var 47 procent. Under de senaste tio åren har ungefär hälften av doktorandnybörjarna varit kvinnor. I början av 1990-talet var ungefär en tredjedel kvinnor.

Medianåldern 2014 för doktorandnybörjare var densamma som året innan, 29 år. Kvinnornas medianålder var 30 år och männens var 29 år.

Flest doktorandnybörjare vid Lunds universitet

Bland de 28 lärosätena med utbildning på forskarnivå år 2014 var antalet doktorandnybörjare flest vid Lunds universitet med cirka 450. Fler än 200 doktorandnybörjare fanns vid Karolinska institutet (390), Uppsala universitet (360), Kungl. Tekniska högskolan (310), Göteborgs universitet (280) och Stockholms universitet (230).

Antalet doktorander har minskat något

Under hösten 2014 var antalet aktiva doktorander 18 970, fördelat på 9 000 kvinnor och 9 970 män. Antalet kvinnor minskade med 320 och antalet män minskade med 220, jämfört med hösten 2013.

Liksom för doktorandnybörjare revideras antalet doktorander varje år på grund av viss eftersläpning i rapporteringen. Det innebär att antalet kommer att bli något fler än 18 970. Antalet doktorander år 2013 reviderades och cirka 400 tillkom vid efterrapporteringen.

Vanligast med doktorandanställning

Av de 18 970 aktiva doktoranderna hösten 2014 studerade 59 procent på heltid. Den vanligaste försörjningsformen var anställning som doktorand. Sex av tio doktorander hade denna försörjningsform, både bland kvinnor och bland män.

Ökning av antal doktorsexamina

Det utfärdades 2 840 doktorsexamina 2014, vilket var 200 fler än under år 2013. Antalet doktorsexamina har nästan fördubblats under de senaste 20 åren, från 1 520 år 1995 till 2 840 år 2014.

År 2014 avlade ungefär lika många kvinnor som män doktorsexamen.

Något fler licentiatexamina

År 2014 utfärdades 830 licentiatexamina, vilket var 60 fler än året innan. Könsfördelningen var 305 (37 procent) kvinnor och 525 män (63 procent).

Ökad genomströmning – kortare tid till examen

Andelen som tagit ut doktorsexamen inom fem år bland doktorandnybörjarna 2006 var 47 procent. Det är 7 procentenheter större jämfört med doktorandnybörjarna 1998.

Alla doktorander har inte intentionen att avlägga en doktorsexamen utan väljer att avsluta med en licentiatexamen.

Hög andel utländska doktorandnybörjare

Det internationella inslaget är stort i utbildningen på forskarnivå och år 2014 var 1 250 av doktorandnybörjarna utländska doktorander, vilket var 40 procent av samtliga doktorandnybörjare. Både antalet och andelen utländska doktorandnybörjare ökade mellan 2005-2012, men mellan 2012 och 2013 minskade antalet. Mellan år 2013 och 2014 var antalet utländska doktorandnybörjare i stort sett oförändrat. Andelen utländska doktorandnybörjare har de tre senaste åren varit 40 procent och nästan fördubblats jämfört med 2005 då andelen var 22 procent.

Flest utländska doktorandnybörjare 2014 fanns vid Kungl. Tekniska högskolan med cirka 180. Vid Karolinska institutet, Lunds universitet, Uppsala universitet och Stockholms universitet fanns fler än 100 utländska doktorandnybörjare.

Av de utländska doktorandnybörjarna var 39 procent kvinnor och 61 procent män.

Av de doktorsexaminerade år 2014 var 30 procent utländska doktorander. Bland de utländska doktorsexaminerade var 38 procent kvinnor och 62 procent män.

Forskarskolor för aktiva lärare

År 2014 fanns det 139 aktiva doktorander vid de forskarskolor för yrkesverksamma lärare som startade 2012. Av de lärare som påbörjade utbildning inom forskarskolorna 2012 avlade 57 lärare licentiatexamen år 2014.

Statistiskt meddelande om doktorander och examina på forskarnivå publiceras i juni varje år.