Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14

Statistiken för läsåret 2013/14 visar på allt färre studenter – men åter rekordmånga examina.

Antalet högskolenybörjare och studenter fortsatte att minska läsåret 2013/14. Studenter som enbart läste fristående kurser stod för hela minskningen. Drygt 65 000 personer erhöll en examen, vilket var fler än någonsin. De minskande nybörjarsiffrorna har alltså ännu inte påverkat antalet avlagda examina.

Studenterna har blivit yngre. Under den senaste tioårsperioden har medianåldern bland högskolenybörjarna minskat från 22,3 år till 21,7 år.

Fortsatt minskning av antalet studenter och högskolenybörjare läsåret 2013/14

Antalet studenter minskade läsåret 2013/14 till 406 000, vilket var 8 400 färre än föregående läsår. Antalet studenter som enbart läste fristående kurser minskade mer än så och utgjorde därmed hela minskningen. Antalet studenter på program ökade något.

Även antalet högskolenybörjare – nya studenter i svensk högskoleutbildning – minskade med 2 500 till 87 700 läsåret 2013/14. De svenska högskolenybörjarna, det vill säga nybörjare exklusive inresande studenter, stod för nästan hela minskningen och knappt två tredjedelar var kvinnor. Nybörjarna på både yrkesexamensprogram och generella program ökade så det var nybörjare på fristående kurser som blev färre.

Över hälften av högskolenybörjarna var under 22 år

Av samtliga högskolenybörjare var 54 procent under 22 år läsåret 2013/14. Det var en lika stor andel som de två föregående läsåren. Sedan läsåret 2004/05 har andelen högskolenybörjare under 22 år ökat med 7 procentenheter.

Bland de svenska högskolenybörjarna var 62 procent yngre än 22 år läsåret 2013/14, en procentenhet högre än läsåret innan och 9 procentenheter högre än tio år tidigare. En något större andel av männen jämfört med kvinnorna var under 22 år bland de svenska högskolenybörjarna, 63 respektive 60 procent läsåret 2013/14.

Högre andel män än kvinnor på avancerad nivå

Läsåret 2013/14 var 244 000 kvinnor och 162 000 män registrerade i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Närmare 102 000 studenter var registrerade på kurser klassificerade på avancerad nivå, vilket var 25 procent av samtliga studenter. Andelen studenter på avancerad nivå var högre för män än för kvinnor, 26 respektive 24 procent.

Fler förstagångsexaminerade än någon gång tidigare

Läsåret 2013/14 var det 53 700 personer som för första gången examinerades vid svenska universitet och högskolor. Det var 1 800 fler än det föregående läsåret och det högsta antalet någonsin. Med begreppet första gången examinerad menas att för varje person räknas bara den först avlagda examen i svensk högskola.

Det totala antalet examinerade personer var 65 500, inklusive dem som sedan tidigare hade en examen. Även detta antal var det högsta genom tiderna. Ökningen jämfört med föregående läsår var 2 300 personer.

Antalet utfärdade examina läsåret 2013/14 var 78 000. Skillnaden mellan antalet examina och antalet examinerade personer har sin förklaring i att 12 500 examina utfärdades till personer som erhöll fler än en examen under läsåret.

Antalet dubbelexamina fortsätter öka

Under läsåret 2013/14 var det 9 300 studenter som erhöll både en yrkesexamen och en generell examen. Företeelsen har fått namnet dubbelexamina och antalet har mer än fördubblats under de senaste tio åren trots att ökningen av antalet yrkesexamina har varit förhållandevis liten. Flest dubbelexamina utfärdas bland personer som studerat på en sjuksköterske- eller civilingenjörsutbildning.

Fler examinerade på längre utbildningar

Under läsåret 2013/14 tog 13 400 personer ut en examen som kräver minst 300 högskolepoäng sammanlagt, vilket motsvarar fem års heltidsstudier. Antalet examinerade på de längsta utbildningarna har ökat med 11 400 sedan den nya utbildnings- och examensstrukturen infördes 2007. Större delen av ökningen har berott på ett växande antal masterexamina. Att några utbildningar, till exempel civilingenjörsutbildningen, förlängdes från 4,5 år till 5 år 2007 har också haft betydelse för det ökade antalet examinerade på de längsta utbildningarna.

De examinerade är yngre än för tio år sedan

Läsåret 2013/14 var medianåldern för examinerade personer 27,0 år. Kvinnorna var något äldre än männen, 27,1 år jämfört med 26,9 år. Tio år tidigare var kvinnornas medianålder 28,9 år och männens 27,5 år.

Bland dem som för första gången erhöll en examen vid svenska universitet eller högskolor läsåret 2013/14 var kvinnorna yngre än männen. Kvinnornas medianålder var 26,3 år jämfört med männens 26,6 år.

Andelen examina till inresande studenter minskade

Under de senaste tio läsåren har andelen personer som kommit till Sverige för att studera (inresande studenter) ökat bland de examinerade. Mellan läsåren 2004/05 och 2011/12 ökade andelen från 5 till 13 procent. Därefter har den sjunkit och var 10 procent läsåret 2013/14. Anledningen till minskningen är sannolikt införandet av studieavgifter för vissa inresande studenter läsåret 2011/12.

Statistiskt meddelande om studenter och examinerade publiceras i april varje år.