Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14

Fler svenskar studerar utomlands. Antalet studenter som rör sig över Sveriges gränser har ökat betydligt under de senaste decennierna.

Ökningen gäller både svenska studenter som åker utomlands för att studera och utländska studenter som kommer till Sverige för att studera.

Dessa två grupper kallas för utresande respektive inresande studenter. Grupperna kan delas in i utbytesstudenter som deltar i ett utbytesprogram och studenter som anordnar sina studier i landet på egen hand, så kallade freemover-studenter.

Läsåret 2013/14 studerade 28 900 svenska studenter utomlands, antingen via utbytesprogram, eller på egen hand med studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). De utresande med studiemedel från CSN består av freemover-studenter och studenter som deltar i språkkurser. Sedan 2004/05 har antalet som studerat utomlands ökat från 24 500 till 28 900.

Under samma tidsperiod har antalet inresande studenter till Sverige ökat varje år fram till och med läsåret 2010/11 då de var 46 700. Införandet av studieavgifter hösten 2011 medförde dock att antalet inresande studenter minskade. Läsåret 2013/14 var det totala antalet inresande studenter 32 600. Av dessa var 43 procent utbytesstudenter och 57 procent freemover-studenter. Antalet inresande studenter är trots avgiftsinförandet fortfarande större än antalet utresande studenter.

Läsåret 2013/14 var 59 procent av de utresande studenterna kvinnor och 41 procent var män. Bland de inresande studenterna var 52 procent kvinnor och 48 procent män.

Stora skillnader vad gäller studietid

De flesta av de inresande studenterna läste en eller två terminer i Sverige. Skillnaden mellan utbytesstudenter och freemover-studenter var dock stor. Andelen som enbart läste en termin var betydligt högre bland utbytesstudenter än bland freemover-studenter. Skillnaderna i studietid beror till stor del på att freemover-studenterna i betydligt större utsträckning läste på ett program medan i stort sett samtliga utbytesstudenter läste fristående kurser. Av freemover-studenterna läste 71 procent på ett program. Andelen som läste ett program på avancerad nivå var 55 procent.

Även bland de utresande studenterna läste de flesta en eller två terminer utomlands. Freemover-studenterna läste dock i betydligt större utsträckning än utbytesstudenterna tre terminer eller mer utomlands. Andelen freemover-studenter som varit utomlands sju terminer eller mer var precis som tidigare läsår hög.

Nya inresande freemover-studenter ökar igen

Av de 32 600 inresande studenterna som studerade på universitet eller högskolor i Sverige läsåret 2013/14 läste 21 400 för första gången i landet, dvs. de var nybörjare i svensk högskoleutbildning. Det var nästan lika många som läsåret innan. Antalet utbytesstudenter var 13 800 och antalet freemover-studenter 7 600. Jämfört med föregående läsår har antalet freemover-studenter ökat med 12 procent och utbytesstudenterna minskat med 6 procent.

Fler nybörjare från länder utanför EU/EES

Läsåret 2013/14 kom 12 000 av de inresande nybörjarna från länder inom EU/EES och 6 500 från länder utanför EU/EES. Jämfört med föregående läsår har antalet inresande minskat från EU/EES och ökat från länder utanför EU/EES.

Av de 13 800 utbytesstudenter som var nybörjare i svensk högskoleutbildning läsåret 2013/14 kom 71 procent från Europa. Därefter följde Asien och Nordamerika. De enskilt största länderna var Tyskland, Frankrike och Spanien. Förutom länderna i Europa, som helt dominerade utbytesprogrammen, kom förhållandevis många utbytesstudenter från Kina och USA.

Bland freemover-studenterna kom 38 procent av de 7 600 nybörjarna från Europa. Därefter följde Asien med 17 procent. De enskilt största länderna var Tyskland, Finland och Kina.

Många inresande vid Lunds universitet

Lunds universitet var det lärosäte som hade flest inresande studenter som läser i Sverige för första gången, 2 800. Därefter följde Uppsala universitet och Stockholms universitet med 1 900 inresande studenter vardera.

Hög andel inresande studenter av det totala antalet nybörjare hade Handelshögskolan i Stockholm med 57 procent samt Kungl. Tekniska högskolan med 42 procent.

Fortsatt ökning av utlandsstudier bland svenskar

Under läsåret 2013/14 studerade 28 900 svenskar utomlands, antingen via utbytesprogram, som freemover-student eller som deltagare i språkkurser med studiemedel från CSN. Jämfört med föregående läsår är antalet utbytesstudenter oförändrat och antalet freemover-studenter har ökat med 3 procent. Antalet svenska studenter som läser språkkurser utomlands har minskat med 3 procent.

Polen fortsatt populärt men Danmark tappar

Majoriteten av de utresande studerade i Europa och då främst i Storbritannien, Danmark och Polen. De senaste åren har även allt fler valt att studera i Nordamerika och Asien. USA och Storbritannien var de enskilt största mottagarländerna läsåret 2013/14. Därefter följde Australien, Danmark, Polen, Frankrike och Spanien. Dessa sju länder tog tillsammans emot nästan två tredjedelar av alla studenter som reste ut från Sverige.

Studenternas val av länder har dock förändrats över tid. Under de senaste tio läsåren har Australien, Spanien och Frankrike tappat studenter medan antalet till bland annat Polen, Kina och Japan har ökat. Under de senaste fyra läsåren har även antalet utresande till Danmark minskat.

Illustration: Olika grupper av studenter inom internationell studentmobilitet. Totala antalet in- och utresande studenter läsåret 2013/14:

Olika grupper av studenter inom internationell studentmobilitet. Totala antalet in- och utresande studenter läsåret 2013/14

Statistiskt meddelande om internationell studentmobilitet publiceras i december varje år.