Personal vid universitet och högskolor 2013

Antalet kvinnliga lektorer har under den senaste tioårsperioden ökat med 82 procent. Under samma tidsperiod har antalet män i denna kategori ökat med sju procent.

Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003–2013:

Antal lektorer per kön, perioden 2003-2013.

Diagrammet visar antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003-2013.

Antalet kvinnliga lektorer har successivt ökat under årens lopp. 2003 fanns det 2 000 kvinnliga lektorer och 2013 uppgick antalet till 3 700. Den största ökningen under perioden 2003-2013 skedde mellan åren 2009 och 2010, då ökningen var närmare 11 procent. Antalet manliga lektorer minskade mellan åren 2004-2008 för att senare öka med runt 3 procent per år. År 2013 fanns det 4 400 manliga lektorer. Samtliga uppgifter är räknade i antalet helårspersoner.

Samtlig personal

I oktober 2013 uppgick det totala antalet anställda vid landets universitet och högskolor till 75 700 personer, det högsta antalet någonsin. Jämfört med 2012 är det en ökning med 2 200 personer, eller 3 procent. Antalet anställda omräknat till helårspersoner uppgick till 60 200.

Kvinnor och män

Antalet anställda kvinnor vid universitet och högskolor var 39 100, eller 30 900 omräknat i helårspersoner. Motsvarande antal män var 36 500, eller 29 300 helårspersoner.

Den forskande och undervisande personalen

Mellan 2012 och 2013 ökade återigen antalet med forskande och undervisande arbetsuppgifter. År 2013 uppgick dessa till 33 900 personer. Omräknat till helårspersoner motsvarar det 28 500, varav 12 400 kvinnor och 16 100 män, eller i procent 44 procent kvinnor och 56 procent män.

Det var lektorer, professorer och de i kategorin annan forskande och undervisande personal som blev fler. Däremot fortsätter antalet adjunkter att minska. Minskade gjorde även antalet i anställningskategorin meriteringsanställning.

Uppsala universitet har flest anställda helårspersoner med forskande och undervisande arbetsuppgifter

Av all forskande och undervisande personal återfinns närmare 71 procent vid de tio, till antalet anställda helårspersoner, största lärosätena. Uppsala universitet är det lärosäte som har flest helårspersoner, 3 000.

Flest verksamma i forskningsämnesområdet samhällsvetenskap

Av all forskande och undervisande personal är 24 procent verksamma inom forskningsämnesområdet samhällsvetenskap, 7 000 helårspersoner. Nästan lika många finns inom medicin och hälsovetenskap med 6 800. Inom det sistnämnda forskningsämnesområdet finns den enskilt största forskningsämnesgruppen, klinisk medicin, med 2 100 anställda helårspersoner.

Andelen tillsvidareanställningar är nu uppe i 69 procent

Av den forskande och undervisande personalen vid universitet och högskolor har 69 procent en tillsvidareanställning och 31 procent har en tidsbegränsad anställning. Högst andel tillsvidareanställningar finns inom forskningsämnesområdet lantbruksvetenskap, 78 procent. Högst andel med tidsbegränsad anställning, 36 procent, finns inom medicin och hälsovetenskap. Samtliga uppgifter avser helårspersoner.

Flest anställda inom åldersintervallet 40-49 år

Bland den forskande och undervisande återfinns flest anställda i åldersgrupperna 40-44 och 45-49 år, med drygt 4 700 vardera, eller 14 procent. Antalet i åldersgruppen 65 år och äldre fortsätter att öka och fler och fler fortsätter att arbeta efter 65 års ålder. Detta fenomen är främst förekommande inom anställningskategorin professorer, med 404 helårspersoner, eller 777 individer år 2013.

Två tredjedelar har en utbildning på forskarnivå

Bland den forskande och undervisande personalen har 67 procent en utbildning på forskarnivå. Bland kvinnorna i gruppen har 61 procent en utbildning på forskarnivå och bland männen är motsvarande andel 71 procent. Jämför med 2012 är det en ökning med 1 procentenhet både för kvinnorna och för männen.

Statistiskt meddelande om personal publiceras i juni varje år.