Doktorander och examina på forskarnivå 2013

Minskning av antalet doktorandnybörjare: År 2013 börjar 3 100 doktorander i utbildning på forskarnivå vilket är 800 färre än året innan. Minskningen sker inom alla forskningsämnesområdena, men antalsmässigt främst inom samhällsvetenskap. Procentuellt sett är minskningen lika stor inom humaniora.

Uppgifterna om doktorandnybörjare revideras varje år på grund av att det vid lärosätena sker en viss eftersläpning i rapporteringen. Det är mycket sannolikt att antalet kommer att bli fler under 2013. Antalet doktorandnybörjare 2012 har under det gångna året reviderats och cirka 170 har tillkommit vid efterrapporteringen.

Antal doktorandnybörjare, doktorander och examina i utbildning på forskarnivå efter forskningsämnesområde kalenderåret 2013:
 

Doktorand-nybörjare

Doktorander

Doktors-examina

Licentiat-examina

Samtliga

3 110

19 100

2 630

770

Naturvetenskap

710

4 040

580

210

Teknik

620

3 840

520

410

Medicin och hälsovetenskap

1 130

6 290

940

60

Lantbruksvetenskap

50

390

60

10

Samhällsvetenskap

450

3 270

400

70

Humaniora

160

1 280

150

20

Doktorander redovisas för hösten 2013. Antalet är avrundat till närmaste tiotal.

Männen är nästan 200 fler än kvinnorna bland doktorandnybörjarna. Andelen kvinnor är 47 procent. Under de senaste tio åren har ungefär hälften av doktorandnybörjarna varit kvinnor. I början av 1990-talet var ungefär en tredjedel kvinnor.

Medianåldern 2013 för doktorandnybörjare är densamma som året innan, 29 år. Kvinnornas medianålder är 30 år och männens är 28 år.

Flest doktorandnybörjare vid Lunds universitet

Bland de 28 lärosätena med utbildning på forskarnivå år 2013 är antalet doktorandnybörjare flest vid Lunds universitet med cirka 500. Fler än 200 doktorandnybörjare finns vid Uppsala universitet (380), Karolinska institutet (370), Kungl. Tekniska högskolan (300), Stockholms universitet (260) och Göteborgs universitet (250).

Antalet doktorander i stort sett oförändrat

Under hösten 2013 är antalet aktiva doktorander 19 100, fördelat på cirka 9 100 kvinnor och ungefär 10 000 män. Antalet kvinnor minskar med 300 och antalet män minskar med nästan 100, jämfört med hösten 2012.

Liksom för doktorandnybörjare revideras antalet doktorander varje år på grund av viss eftersläpning i rapporteringen. Det är sannolikt att antalet kommer att öka under 2013. Antalet doktorander 2012 har under det gångna året reviderats och ungefär 550 har tillkommit vid efterrapporteringen.

Doktorander har ofta doktorandanställning

Av de 19 100 aktiva doktoranderna hösten 2013 studerar 61 procent på heltid. Den vanligaste försörjningsformen är anställning som doktorand. Sex av tio doktorander har denna försörjningsform, både bland kvinnor och bland män.

Svag ökning av antal doktorsexamina

Det utfärdas drygt 2 600 doktorsexamina 2013, vilket är något fler än under år 2012. Antalet doktorsexamina har ökat markant under de senaste 20 åren.

År 2013 avlägger ungefär lika många kvinnor och män doktorsexamen.

Något färre antal licentiatexamina

År 2013 utfärdas 770 licentiatexamina, vilket är något färre än året innan. Könsfördelningen är 290 (38 procent) kvinnor och 480 män (62 procent).

Ökad examensfrekvens – kortare tid till examen

Andelen som tagit ut doktorsexamen inom fem år bland doktorandnybörjarna 2008 är 48 procent. Det är 8 procentenheter större jämfört med doktorandnybörjarna 1998.

Alla har inte intentionen att avlägga en doktorsexamen, eller väljer att avsluta med en licentiatexamen. Bland doktorandnybörjarna 1990 och framåt är det cirka 8-12 procent som enbart avlägger en licentiatexamen.

Antalet utländska doktorandnybörjare minskar

Det internationella inslaget är stort i utbildningen på forskarnivå och antalet utländska doktorander har ökat stadigt under perioden 2003 till 2012. Men 2013 minskade dock antalet utländska doktorandnybörjare för första gången. År 2013 är 1 250 av doktorandnybörjarna utländska doktorander, vilket är 40 procent av samtliga doktorandnybörjare. Ett år tidigare var också 40 procent av doktorandnybörjarna utländska doktorander, medan tio år tidigare var andelen 20 procent.

Flest utländska doktorandnybörjare 2013 finns vid Kungl. Tekniska högskolan med cirka 190. Vid Karolinska institutet, Lunds universitet, Uppsala universitet och Stockholms universitet finns fler än 100 utländska doktorandnybörjare.

Av de utländska doktorandnybörjarna är 40 procent kvinnor och 60 procent män, vilket innebär att de har en annan könsfördelning än svenska doktorandnybörjare, där 53 procent är kvinnor och 47 procent är män.

14 procent av de utländska doktorandnybörjarna försörjer sig via stipendier år 2013. Det är en andel som har halverats de senaste tio åren. Istället är det en allt större andel av de utländska nybörjarna som är finansierade via en anställning som doktorand. Den andelen har ökat från 21 till 53 procent mellan åren 2004 och 2013.

Av de doktorsexaminerade år 2013 är 31 procent en utländsk doktorand. Bland de utländska doktorsexaminerade är 39 procent kvinnor och 61 procent män.

Forskarskolor för aktiva lärare

År 2013 finns det 194 aktiva doktorander vid forskarskolorna för lärare. År 2012 påbörjade sammanlagt 200 utbildning inom de 14 nystartade forskarskolorna för yrkesverksamma lärare. Av de 132 kvinnliga lärare som började år 2012, finns 126 kvar som aktiva doktorander. Antalet män är oförändrat.

Forskarskolorna innebär att lärare läser till en licentiatexamen i de ämnen de har utbildning att undervisa i eller i ämnesdidaktik kring dessa ämnen. Läraren går forskarutbildning på 80 procent och arbetar kvar på sin arbetsplats resterande 20 procent av tiden. Staten bekostar själva utbildningen och ger ett statsbidrag till huvudmännen motsvarande 75 procent av lärarens lön under den tid han eller hon deltar i forskarutbildningen.