Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2012/13

Allt färre studenter – men åter rekordmånga examina: Läsåret 2012/13 fortsatte antalet högskolenybörjare och studenter att minska. Minskningen gäller främst studenter som läser fristående kurser. Det utfärdades 74 400 examina vilket var fler än någonsin. De minskande nybörjarsiffrorna har alltså ännu inte påverkat antalet avlagda examina.

En annan tydlig trend är att högskolan har föryngrats. Medelåldern för när svenska studenter börjar på högskolan kryper stadigt nedåt – läsåret 2012/13 var över 60 procent av nybörjarna 22 år eller yngre.

Fortsatt minskning av antalet studenter och högskolenybörjare läsåret 2012/13

Antalet studenter minskade läsåret 2012/13 till 414 400, vilket var 10 500 färre än föregående läsår. Minskningen det senaste läsåret berör främst studenter som enbart läser fristående kurser.

Även antalet högskolenybörjare – nya studenter i svensk högskoleutbildning – minskade med 900 till 90 400 läsåret 2012/13. Männen stod för hela minskningen.

De inresande nybörjarstudenterna ökade med närmare 900 läsåret 2012/13. Svenska högskolenybörjare, det vill säga nybörjare exklusive inresande studenter, minskade med närmare 1 800 personer till 68 800 läsåret 2012/13. Antalet var ungefär detsamma som tio år tidigare, läsåret 2003/04.

Över hälften av högskolenybörjarna var under 22 år

Av samtliga högskolenybörjare var 54 procent under 22 år läsåret 2012/13. Det var en lika stor andel som föregående läsår. Andelen högskolenybörjare under 22 år har ökat med 9 procentenheter sedan läsåret 2003/04.

Bland de svenska högskolenybörjarna var andelen som var yngre än 22 år 61 procent läsåret 2012/13, samma andel som föregående läsår och 11 procentenheter högre än tio år tidigare. En något större andel av männen jämfört med kvinnorna var under 22 år bland de svenska högskolenybörjarna, 63 respektive 60 procent läsåret 2012/13.

Fler examina och examinerade personer än tidigare

Det utfärdades 74 400 examina på grundnivå och avancerad nivå under läsåret 2012/13, vilket var 4 300 fler än föregående läsår och ett större antal än under något läsår dessförinnan. Skillnaden mellan de två senaste läsåren kommer att bli än större när den efterrapportering som alltid sker kan inkluderas. Antalet examinerade personer läsåret 2012/13 var 62 900, också det högsta antalet någonsin. Av de examinerade personerna hade 11 200 en tidigare examen på grundnivå eller avancerad nivå vid ett svenskt lärosäte.

Under läsåret 2012/13 utfärdades 63 procent av alla examina till kvinnor. De utgjorde även 63 procent av de examinerade personerna. Andelen kvinnor av dem som för första gången tog ut en examen var något lägre, 61 procent.

Antalet kandidatexamina har fördubblats på tio år

2007 års examensordning, med bland annat krav på examen på grundnivå för generella examina på avancerad nivå, har bidragit till att de generella examina numera är betydligt fler än yrkesexamina.

  • Kandidatexamen är den vanligaste generella examen på grundnivå och läsåret 2012/13 utfärdades 25 300 sådana – 12 700 fler än tio år tidigare och 2 300 fler än läsåret innan.
  • År 2007 infördes masterexamen, även den generell fast på avancerad nivå. Antalet utfärdade masterexamina läsåret 2012/13 var 8 800, en ökning med 1 400 jämfört med läsåret innan.

Fler examinerade med minst fem års heltidsstudier

Under läsåret 2012/13 tog 13 000 personer ut en examen som kräver minst 300 högskolepoäng sammanlagt, vilket motsvarar fem års heltidsstudier. Antalet examinerade på de längsta utbildningarna har ökat med 11 000 sedan den nya utbildnings- och examensstrukturen infördes 2007. Större delen av ökningen beror på ett växande antal masterexamina. Att några utbildningar, till exempel civilingenjörsutbildningen, förlängdes från 4,5 år till 5 år 2007 har också haft betydelse för det ökande antalet examinerade på de längsta utbildningarna.

De examinerade är yngre än för tio år sedan

Läsåret 2012/13 var medianåldern för examinerade personer 27,0 år. Kvinnorna var något äldre än männen, 27,1 år jämfört med 26,9 år. Tio år tidigare var kvinnornas medianålder 28,6 år och männens 27,5 år.

Bland dem som för första gången avlade examen vid svenska universitet eller högskolor läsåret 2012/13 var kvinnorna yngre än männen. Kvinnornas medianålder var 26,3 år jämfört med männens 26,6 år.

Hälften av masterexamina till inresande studenter

Under de senaste tio läsåren har andelen personer som kommit till Sverige för att studera (inresande studenter) ökat bland de examinerade. Mellan läsåren 2003/04 och 2011/12 ökade andelen från 4 till 13 procent. Läsåret 2012/13 sjönk dock andelen till 12 procent. Införandet av masterexamen i 2007 års examensordning har haft betydelse för ökningen. Hälften av masterexamina läsåret 2012/13 utfärdades till inresande studenter.

Statistiskt meddelande om studenter och examinerade publiceras i april varje år.