Genomströmning och resultat till och med 2011/12

Det råder stor variation i examensfrekvens på yrkesexamensprogram. Det visar ett statistiskt meddelande om genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2011/12.

För de större yrkesexamensprogrammen som följdes upp till och med läsåret 2011/12 var examensfrekvensen på nybörjarprogrammet högst på utbildningarna till barnmorska och läkare, med en andel på runt 90 procent.

Lägst examensfrekvens fanns på utbildningarna till högskoleingenjör och civilingenjör, 41 respektive 49 procent. För studenter på dessa båda program var det relativt vanligt med en annan examen, runt 10 procent.

Examenskrav finns främst för yrken som kräver legitimation eller speciell behörighet som utbildningar inom vård och medicin. Inom vissa branscher krävs inte nödvändigtvis ett examensbevis för att få anställning. Detta påverkar studenternas benägenhet att ta ut examen och kan vara en förklaring till skillnader i examensfrekvens mellan olika program.

Kvinnorna hade högre examensfrekvens än männen på nästan alla yrkesexamensprogram. På utbildningarna till socionom, receptarie och lärare var skillnaderna som störst, med minst 19 procentenheters högre total examensfrekvens (inklusive annan examen än på nybörjarprogrammet) för kvinnor jämfört med män.

Låg examensfrekvens på generella program

På de generella programmen mot högskoleexamen, magisterexamen och masterexamen som startade hösten 2007 och som följdes upp till och med läsåret 2011/12 var det många som inte tagit någon examen alls. Andelen varierar mellan 32 procent för masterprogram och 66 procent på program mot högskoleexamen.

Andelen som hade tagit en examen på samma generella program och med samma SUN-inriktning som de startade på var 46 procent på masterprogram, 39 procent på magisterprogram och 20 procent på högskoleexamensprogram.

Förutom examen på det program och med den inriktning man var nybörjare på var det vanligt att studenterna hade en examen med en annan SUN-inriktning eller att de hade tagit en annan examen, mellan 14 och 21 procent.

Högst prestationsgrad på yrkesexamensprogram

Prestationsgraden, det vill säga avklarade högskolepoäng under aktuell termin och följande tre terminer omräknade till helårsprestationer för helårsstudenter ett visst läsår, minskade från 81 till 79 procent under läsåren 2004/05-2010/11.

Prestationsgraden var högst på yrkesexamensprogram följt av program mot generell examen, 89 respektive 83 procent läsåret 2010/11. Minskningen i prestationsgraden för programstudenterna har varit jämförelse liten sedan mitten av 00-talet, någon procentenhet. På fristående kurser har prestationsgraden däremot minskat från 67 till 63 procent.

Skillnader i motiv för studierna kan till viss del förklara skillnaden i prestationsgraden mellan program- och kursstudenter. Studenter på program har ofta avsikt att ta examen och tentera för högskolepoäng, medan kursstudenterna inte alltid siktar på en examen och därför inte heller alltid tar högskolepoäng.

Kvinnor hade högre prestationsgrad än män oavsett ålder, studieform (program/fristående kurs) eller om studierna bedrevs på distans/campus. I genomsnitt uppgick skillnaden mellan kvinnor och män till runt 6 procentenheter.

Lägre prestationsgrad för distansstudenter

Prestationsgraden på fristående kurser var 70 procent för campusstudenter och 50 procent för distansstudenter, en skillnad på 20 procentenheter läsåret 2010/11. Sedan läsåret 2004/05 har prestationsgraden på fristående kurser minskat med 6 procentenheter för distansstudenter medan den varit nästan oförändrad för campusstudenter.

Skillnaden i prestationsgrad mellan distans- och campusstudenter på generella program uppgick till 16 procentenheter läsåret 2010/11. Även för studenter som läser på yrkesexamensprogram var prestationsgraden lägre vid distansstudier än vid campusstudier, men skillnaden var mindre, 4 procentenheter.

Nedgången i prestationsgraden sedan mitten av 00-talet var mindre för distansstudenter på program än för distansstudenter på fristående kurser.

Statistiskt meddelande om genomströmning och resultat publiceras i december vartannat år.