Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13

Antalet studenter som rör sig över Sveriges gränser har ökat betydligt under de senaste decennierna. Det gäller både svenska studenter som åker utomlands för att studera och utländska studenter som kommer till Sverige för att studera.

Utresande studenter: Svenska studenter som åker utomlands för att studera. Inresande studenter: Utländska studenter som kommer till Sverige för att studera. Grupperna kan delas in i utbytesstudenter som deltar i ett utbytesprogram och studenter som anordnar sina studier i landet på egen hand, så kallade freemover-studenter.

28 300 svenska studenter studerade utomlands

Läsåret 2012/13 studerade 28 300 svenska studenter utomlands, antingen via utbytesprogram eller på egen hand med studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Sedan 2003/04 har antalet som studerat utomlands ökat från 24 600 till 28 300.

Under samma tidsperiod har antalet inresande studenter till Sverige ökat betydligt varje år fram till och med läsåret 2010/11 då de var 46 700. Efter att Sverige infört studieavgifter för freemover-studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz från och med hösten 2011 har dock antalet inresande från dessa länder minskat kraftigt. Det innebär att läsåret 2011/12 uppgick antalet inresande studenter till 38 100, för att läsåret 2012/13 minska till 34 000. Av dessa var 44 procent utbytesstudenter och 56 procent freemover-studenter.

Antalet inresande studenter är trots avgiftsinförandet fortfarande större än antalet utresande studenter. Antalet betalande freemover-studenter ökade med 1 150 till drygt 2 600 studenter.

Fler inresande kvinnor än män

För första gången sedan läsåret 2003/04 var det fler inresande kvinnor än män. Läsåret 2012/13 var 51 procent av de inresande studenterna kvinnor och 49 procent var män. Bland de utresande studenterna var 59 procent kvinnor och 41 procent män.

Stora skillnader vad gäller studietid

De flesta av de inresande studenterna läste en eller två terminer i Sverige. Skillnaden mellan utbytesstudenter och freemover-studenter var dock stor. Andelen som enbart läste en termin var betydligt högre bland utbytesstudenter än bland freemover-studenter. Av de registrerade utbytesstudenterna läsåret 2012/13 läste 77 procent en termin i Sverige. Motsvarande andel för freemover-studenter var 13 procent och av de som var nybörjare läste hela 60 procent på ett masterprogram.

Även bland de utresande studenterna läste de flesta en eller två terminer utomlands. Freemover-studenterna läste dock i betydligt större utsträckning än utbytesstudenterna tre terminer eller mer utomlands (58 procent jämfört med 1 procent). Andelen freemover-studenter som varit utomlands sju terminer eller mer var precis som tidigare år hög.

Antalet inresande nybörjare ökar igen

Av de 34 000 inresande studenterna som studerade på universitet eller högskolor i Sverige läsåret 2012/13 läste 21 600 för första gången i landet, dvs. de var nybörjare i svensk högskoleutbildning. Från att ha minskat med 29 procent läsåret 2011/12, ökade antalet med 4 procent läsåret 2012/13.

Ökad dominans från Europa

Läsåret 2012/13 ökade antalet freemover-studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz något, efter att ha minskat kraftigt efter införandet av studieavgifter. Det betyder en ökad andel studenter från Europa. Precis som tidigare år kom de flesta av freemover-studenterna från EU/EES och Schweiz även under läsåret 2012/13. Sett till enskilda länder var Tyskland störst, följt av Finland och Kina.

Även bland utbytesstudenterna kom de flesta från Europa. Av de 14 700 utbytesstudenter som var nybörjare i svensk högskoleutbildning läsåret 2012/13 kom 75 procent från något land i Europa. Därefter följde Asien och Nordamerika. De enskilt största länderna var Tyskland, Frankrike och Spanien. Förutom länderna i Europa, som helt dominerade utbytesprogrammen, kom förhållandevis många utbytesstudenter från Kina och USA.

Många inresande valde Lunds universitet

Lund var det lärosäte som hade flest inresande studenter som läser i Sverige för första gången, 2 500. Därefter följde Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet med 1 900 respektive 1 800 inresande studenter vardera.

I och med införandet av studieavgifter hösten 2011 minskade antalet inresande studenter på nästan samtliga lärosäten. I år har antalet studenter vid flera av dem återigen börjat öka, men långt ifrån alla.

Fortsatt ökning av utlandsstudier bland svenskar

Under läsåret 2012/13 studerade 28 300 svenskar utomlands, antingen via utbytesprogram, som freemover-student eller som deltagare i språkkurser med studiemedel från CSN. Jämfört med föregående läsår har utbytesstudenterna ökat med 4 procent och freemover-studenterna med 2 procent. Antalet svenska studenter som läser språkkurser utomlands fortsätter att minska.

Polen allt populärare

Nästan två av tre utresande studerade i Europa och då främst i Storbritannien, Danmark, Polen och Frankrike. De senaste åren har även allt fler valt att studera i Nordamerika och Asien.

USA och Storbritannien var de enskilt största mottagarländerna läsåret 2012/13. Därefter följde Danmark, Australien, Polen, Frankrike och Spanien. Studenternas val av länder har dock förändrats över tid. Under de senaste tio läsåren har Australien, Spanien och Frankrike tappat studenter medan antalet till bland annat Polen, Kina och Japan har ökat.

Statistiskt meddelande om internationell mobilitet publiceras i december varje år.