Sökande och antagna på grundnivå och avancerad nivå ht 2013

Antalet sökande till högskolan fortsätter att öka. Inför hösten 2013 sökte 134 000 personer, utan tidigare högskolestudier, till utbildningar vid universitet och högskolor. Det är en ökning med sju procent jämfört med föregående höst då antalet var 126 000.

Antalet sökande utan tidigare högskolestudier har ökat i de flesta åldersgrupper. Störst var ökningen i åldersgruppen 22-25 år (+13 procent). Antalet sökande 19-åringar har ökat från 34 300 hösten 2012 till 35 600 hösten 2013 (+4 procent). Det är som vanligt denna åldersgrupp som står för den största andelen av ansökningarna. Även andelen sökande 19-åringar i förhållande till befolkningen i samma ålder har ökat jämfört med hösten 2012.

Förutom sökande utan tidigare högskolestudier finns ett stort antal sökande som redan har studerat i högskolan. Totalt sökte 413 000 till program och kurser vid universitet och högskolor hösten 2013. Det är en ökning med 2 procent jämfört med hösten 2012. Av det totala antalet sökande var 62 procent kvinnor och 38 procent män.

Bland de sökande utan tidigare högskolestudier var 58 procent kvinnor och 42 procent män hösten 2013. Andelen kvinnor har varierat mellan 57 och 60 procent sedan 1998.

Minskning av antalet antagna

Fram till början av augusti 2013 blev 59 000 personer utan tidigare högskolestudier antagna. Det är en minskning med 1 procent jämfört med föregående hösttermin. Av de antagna var 56 procent kvinnor och 44 procent män.

Totalt blev 242 000 sökande till program och kurser antagna, vilket är en minskning med 3 procent jämfört med föregående höst.

Lägre andel antagna jämfört med föregående höst

Av de sökande utan tidigare högskolestudier blev 44 procent antagna hösten 2013. Hösten 2012 var andelen 48 procent. Mellan 2000 och 2011 har andelen antagna varierat, men konstant överstigit 50 procent och varit så hög som 57 procent år 2001. De två senaste åren har det dock skett en relativt kraftig minskning av andelen antagna.

Jämfört med föregående höst har andelen som kommer in på sitt förstahandsval av det totala antalet antagna på program minskat från 57 till 56 procent för sökande utan tidigare högskolestudier.

Civilingenjörsutbildningen fortsätter att öka

Av de 168 900 behöriga förstahandssökande till olika utbildningsprogram sökte 11 400 till civilingenjörsutbildningen. Under den senaste femårsperioden har antalet behöriga förstahandssökande till civilingenjörsutbildningen ökat från 9 700 till 11 400. Till sjuksköterskeutbildningen sökte 8 000 och till juristutbildningen 6 500.

Programmen kan också fördelas efter utbildningens inriktning. Flest behöriga förstahandssökande hade utbildningar med inriktning mot samhällsvetenskap, juridik, handel och administration (53 300) följt av hälso- och sjukvård samt social omsorg (38 300), teknik och tillverkning (25 500) samt pedagogik och lärarutbildning (17 100).

Störst konkurrens om platserna på psykolog- och veterinärutbildningen

Flest behöriga förstahandssökande per antagen, bland yrkesexamensprogram med minst 100 antagna, hade utbildningarna till psykolog (9,3 behöriga förstahandssökande per antagen), veterinär (6,9), läkare (5,8) och sjukgymnast (5,6). Det var i stort sett samma utbildningar som hade högst söktryck hösten 2012.

Grupperas programmen efter inriktning hade lant- och skogsbruk samt djursjukvård och hälso- och sjukvård samt social omsorg högst sökandetryck (3,5 respektive 2,6 behöriga förstahandssökande per antagen). Något lägre söktryck hade området samhällsvetenskap, juridik, handel och administration (2,4).

Statistiskt meddelande om sökande och antagna publiceras i november varje år.