Doktorander och examina på forskarnivå 2012

Antalet doktorandnybörjare ökar. År 2012 börjar 3 700 doktorander i utbildning på forskarnivå vilket är 200 fler än året innan. Ökningen sker i huvudsak inom forskningsämnesområdena samhällsvetenskap och humaniora. En ny satsning på forskarskolor för yrkesverksamma lärare är en bidragande orsak till ökningen av antalet doktorandnybörjare.

Flest doktorandnybörjare vid Lunds universitet

Bland de 28 lärosätena med utbildning på forskarnivå år 2012 är antalet doktorandnybörjare flest vid Lunds universitet med cirka 500. Fler än 400 doktorandnybörjare finns vid Karolinska institutet (440), Kungl. Tekniska högskolan (430) och Uppsala universitet (420).

Uppgifterna om doktorandnybörjare revideras varje år på grund av att det vid lärosätena sker en viss eftersläpning i rapporteringen. Det är mycket sannolikt att antalet i själva verket har ökat mer under 2012. Antalet doktorandnybörjare 2011 har under det gångna året reviderats och drygt 100 har tillkommit vid efterrapporteringen.

Ökat antal doktorander

Under hösten 2012 är antalet aktiva doktorander 18 900, fördelat på cirka 9 200 kvinnor och ungefär 9 800 män. Antalet kvinnor och antalet män ökar med omkring 100 vardera jämfört med hösten 2011.

Liksom för doktorandnybörjare revideras antalet doktorander varje år på grund av viss eftersläpning i rapporteringen. Det är sannolikt att ökningen i själva verket är större än 200 under 2012. Antalet doktorander 2011 har under det gångna året reviderats och ungefär 400 har tillkommit vid efterrapporteringen.

Doktorander har ofta doktorandanställning

Av de 18 900 aktiva doktoranderna hösten 2012 studerar 61 procent på heltid. Den vanligaste försörjningsformen är anställning som doktorand. Sex av tio doktorander har denna försörjningsform, både bland kvinnor och bland män.

Något färre doktorsexamina

Det utfärdas cirka 2 500 doktorsexamina 2012, 100 färre än 2011. Antalet doktorsexamina har ökat markant under de senaste 20 åren men sedan 2008, då flest utfärdades, har det skett en minskning med cirka 400.

År 2012 avlägger 1 200 (47 procent) kvinnor och 1 300 män (53 procent) doktorsexamen. Antalet kvinnor som avlägger doktorsexamen minskar med 100 medan antalet män är oförändrat.

Minskat antal licentiatexamina

År 2012 utfärdas 790 licentiatexamina, vilket är 100 färre än året innan. Könsfördelningen är 290 (36 procent) kvinnor och 500 män (64 procent). Ett år tidigare utfärdades 40 procent av licentiatexamina till kvinnor.

Ökad genomströmning — kortare tid till examen

Andelen som tagit ut doktorsexamen inom fem år bland doktorandnybörjarna 2007 är 49 procent. Det är 9 procentenheter större jämfört med doktorandnybörjarna 1998.
Alla har inte intentionen att avlägga en doktorsexamen, eller väljer att avsluta med en licentiatexamen. Bland doktorandnybörjarna 1990 och framåt är det cirka 8-10 procent som enbart avlägger en licentiatexamen.

Antalet utländska doktorandnybörjare fortsätter öka

Det internationella inslaget är stort i utbildningen på forskarnivå och antalet utländska doktorander har ökat stadigt under de senaste tio åren. År 2012 är 1 500 av doktorandnybörjarna utländska doktorander, vilket är 40 procent av samtliga doktorandnybörjare. Ett år tidigare var 37 procent, och tio år tidigare var 20 procent, av doktorandnybörjarna utländska doktorander.

Flest utländska doktorandnybörjare 2012 finns vid Kungl. Tekniska högskolan med cirka 280. Vid Karolinska institutet, Lunds universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet och Chalmers tekniska högskola finns fler än 100 utländska doktorandnybörjare.

Av de utländska doktorandnybörjarna är 40 procent kvinnor och 60 procent män, vilket innebär att de har en annan könsfördelning än svenska doktorandnybörjare, där 52 procent är kvinnor och 48 procent är män.

15 procent av de utländska doktorandnybörjarna försörjer sig via stipendier år 2012. Det är en andel som har halverats de senaste tio åren. Istället är det en allt större andel av de utländska nybörjarna som är finansierade via en anställning som doktorand. Den andelen har ökat från 25 till 50 procent mellan åren 2003 och 2012.

Av de doktorsexaminerade år 2012 är 27 procent en utländsk doktorand. Bland de utländska doktorsexaminerade är 35 procent kvinnor och 65 procent män.

En ny satsning på forskarskolor för aktiva lärare

År 2012 påbörjar 200 doktorander utbildning inom 14 nystartade forskarskolor för aktiva lärare. Bland nybörjarna i forskarskola är antalet kvinnor ungefär dubbelt så stort som antalet män.

De nya forskarskolorna innebär att lärare läser till en licentiatexamen i de ämnen de har utbildning att undervisa i eller i ämnesdidaktik kring dessa ämnen. Läraren går forskarutbildning på 80 procent och arbetar kvar på sin arbetsplats resterande 20 procent av tiden. Staten bekostar själva utbildningen och ger ett statsbidrag till huvudmännen motsvarande 75 procent av lärarens lön under den tid han eller hon deltar i forskarutbildningen.

Statistiskt meddelande om doktorander och examina på forskarnivå publiceras i juni varje år.