Personal vid universitet och högskolor 2012

Den forskande och undervisande personalen blir allt mer välutbildad. Antalet med en utbildning på forskarnivå har ökat från 12 200 till 18 300 helårspersoner mellan åren 2001 och 2012.

Antalet kvinnor med en utbildning på forskarnivå har ökat från 3 300 till 7 200 helårspersoner och männen från 8 800 till 11 100 helårspersoner under samma tidsperiod. Detta innebär att andelen med en utbildning på forskarnivå har ökat från 56 procent till 66 procent under perioden.

Den forskande och undervisande personalen utgör 57 procent av alla helårspersoner vid landets universitet och högskolor, exklusive doktorander. Av den forskande och undervisande personalen utgör kvinnorna 43 procent och männen 57 procent.

Av all statlig personal utgör antalet anställda vid universitet och högskolor 30 procent.

Den forskande och undervisande personalen har dock minskat något sedan 2011, medan antalet doktorander och anställda som inte har forskande eller undervisande arbetsuppgifter har ökat.

Mer än nio av tio professorer har en utbildning på forskarnivå

Av professorerna på samtliga universitet och högskolor har 92 procent en utbildning på forskarnivå. Andelen kvinnor med en utbildning på forskarnivå bland professorerna uppgår till 90 procent och för männen till 93 procent.

Förändringar i statistiken

Ny klassificering av forskningsämnen

I och med insamlingen 2012 har en ny klassificering av forskningsämnen tagits i bruk, Standard för svensk indelning av forskningsämnen. Den bygger på en internationell förlaga, OECD:s Field of Science and Technology (FOS).

Nya anställningskategorier

Ytterligare en förändring sedan 2012 är att den forskande och undervisande personalen redovisas i delvis nya anställningskategorier, tidigare så kallade tjänstekategorier. Kategorierna professor, lektor och adjunkt är oförändrade. Däremot är meriteringsanställning ny och består av den tidigare kategorin forskarassistenter (som inkluderade biträdande lektorer), samt postdoktorer som tidigare tillhörde kategorin annan forskande och undervisande personal. Kategorin annan forskande och undervisande personal är förändrad jämfört med tidigare år och består huvudsakligen av forskare eller forskningsassistenter. Dessa ingick redan tidigare i denna kategori, men numera inkluderas också personal ur de tidigare kategorierna teknisk och administrativ personal med forskande eller undervisande arbetsuppgifter, samt gäst- och timlärare. Eftersom kategorin annan forskande och undervisande personal är en stor och tämligen blandad grupp vad gäller meriter, delas denna upp efter utbildningsnivå (doktorsexamen eller inte).

All statistik i detta statistiska meddelande är redovisade enligt 2012 års definition av forskningsämne och anställningskategori.

Statistiskt meddelande om personal i högskolan publiceras i juni varje år.