Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2011/12

Det var en stor minskning av antalet högskolenybörjare läsåret 2011/12. Antalet högskolenybörjare (nya studenter i svensk högskoleutbildning) var 92 300 läsåret 2011/12, vilket var drygt 13 000 färre än året innan. Antalet män minskade mer än antalet kvinnor.

Störst var nedgången av inresande nybörjarstudenter, som minskade med 8 600 till 20 800 personer läsåret 2011/12. Läsåret var det första efter att en studieavgift infördes för utomeuropeiska studenter.

Även svenska högskolenybörjare, det vill säga nybörjare exklusive inresande studenter, minskade med 4 700 personer till 71 500 läsåret 2011/12. Det var andra läsåret i rad som denna grupp minskade i antal.

Över hälften av högskolenybörjarna var under 22 år

Av samtliga högskolenybörjare var 54 procent under 22 år läsåret 2011/12. Det var en ökning med 4 procentenheter jämfört med föregående år. Förändringen kan till stor del förklaras med minskningen av antalet inresande studenter. Andelen högskolenybörjare under 22 år har ökat med 10 procentenheter sedan läsåret 2002/03.

Bland de svenska högskolenybörjarna ökade andelen som var yngre än 22 år med en procentenhet till 61 procent läsåret 2011/12. En något större andel av männen jämfört med kvinnorna var under 22 år bland de svenska högskolenybörjarna.

Antalet inresande studenter mer än halverades på tre av fyra generella program

Bland nybörjarna på magister- och masterprogram, var de inresande nybörjarstudenterna tidigare, till och med 2010/11, i majoritet. I och med införandet av en studieavgift för icke europeiska studenter 2011/12 minskade antalet inresande studenter med 5 600 studenter på masterprogram och 1 300 på magisterprogram. Även på kandidatprogrammen minskade antalet inresande studenter från drygt 1700 läsåret 2010/11 till drygt 600 läsåret 2011/12. Förändringen på dessa program var betydligt större för män än för kvinnor.

På program mot högskoleexamen var antalet inresande studenter fortsatt få 2011/12, cirka 1 procent.

Antalet svenska nybörjare på generella program ökade däremot läsåret 2011/12 på kandidat-, magister och masterprogram. Störst var ökningen på masterprogram med drygt 1 000 nybörjare.

Återigen ett stort antal examina

Det utfärdades 69 800 examina på grundnivå och avancerad nivå under läsåret 2011/12, vilket var 1 700 färre än föregående läsår men ett större antal än under något läsår dessförinnan. Skillnaden mellan de två senaste läsåren kommer att bli mindre när den efterrapportering som alltid sker kan inkluderas. På grund av att det finns studenter som avlägger mer än en examen under samma läsår så är antalet examinerade personer färre än antalet examina. Antalet examinerade personer läsåret 2011/12 var 59 000, en minskning med 1 900. Av de examinerade personerna hade 11 000 en tidigare examen på grundnivå eller avancerad nivå vid ett svenskt lärosäte.

Under läsåret 2011/12 utfärdades 64 procent av alla examina till kvinnor. De utgjorde 63 procent av de examinerade personerna. Andelen kvinnor av dem som för första gången tog ut en examen var något lägre, 61 procent.

Nästan en halvering av antalet lärarexamina

Det utfärdades 6 400 lärarexamina under läsåret 2011/12, det lägsta på 10 år. Ett läsår tidigare utfärdades 12 400 lärarexamina. Beslutet att införa legitimation för lärare och förskollärare, och vissa regler kring ansökan om legitimation, bidrog till ett ovanligt högt antal lärarexamina under läsåret 2010/11. Lärarexamen var, trots minskningen, den största yrkesexamen läsåret 2011/12.

Även antalet civilingenjörsexamina minskade mycket, med 600 till 3 000. Förlängningen av civilingenjörsutbildningen och ett förhållandevis lågt antal nybörjare fem år tidigare är troliga förklaringar till minskningen.

2007 års examensordning, med bland annat krav på examen på grundnivå för generella examina på avancerad nivå, har bidragit till att de generella examina numera är fler än yrkesexamina. Kandidatexamen är den vanligaste generella examen på grundnivå och läsåret 2011/12 utfärdades 23 000 sådana examina, drygt 9 000 fler än före införandet av den nya examensordningen, och 2 700 fler än läsåret innan. År 2007 infördes masterexamen, även den generell fast på avancerad nivå. Antalet utfärdade masterexamina läsåret 2011/12 var 7 300, en ökning med 1 500 jämfört med läsåret innan.

Fler examinerade med minst fem års heltidsstudier

Under läsåret 2011/12 tog 11 000 personer ut en examen som kräver minst 300 högskolepoäng sammanlagt, vilket motsvarar fem års heltidsstudier. Antalet examinerade på de längsta utbildningarna har ökat med cirka 9 000 sedan den nya utbildnings- och examensstrukturen infördes 2007. Större delen av ökningen beror på ett växande antal masterexamina. Att några utbildningar, till exempel civilingenjörsutbildningen, förlängdes från 4,5 år till 5 år 2007 har också haft betydelse för det ökande antalet examinerade på de längsta utbildningarna.

Sex av tio masterexamina till inresande studenter

Under de senaste tio läsåren har andelen personer som kommit till Sverige för att studera (inresande studenter) blivit allt högre bland de examinerade. Mellan läsåren 2002/03 och 2011/12 ökade andelen från 3 till 13 procent. Införandet av masterexamen i 2007 års examensordning har haft betydelse för ökningen. Sex av tio masterexamina läsåret 2011/12 utfärdades till inresande studenter. Tre av tio magisterexamina utfärdades till inresande studenter.

Statistiskt meddelande om studenter och examinerade publiceras i april varje år.