Personal med andra än forskande och undervisande arbetsuppgifter – vilka är de?

I en ny analys beskriver UKÄ personalen med andra än forskande och undervisande arbetsuppgifter utifrån statistiken. Dessa kallas ibland teknisk/administrativ personal. År 2019 utgjorde de drygt 21 200 anställda vid landets lärosäten. Över tid har antalet anställda inom den teknisk/administrativa personalen ökat – men i lägre omfattning än den forskande och undervisande personalen.

Närmare två tredjedelar var kvinnor

Analysen visar att personalen med andra än forskande och undervisande arbetsuppgifter är en mycket heterogen grupp. Här ingår en stor bredd av yrken – alltifrån administratörer, bibliotekarier och studievägledare, till kommunikatörer, tekniker och lokalvårdare. År 2019 var närmare två av tre kvinnor och en klar majoritet hade en eftergymnasial utbildning. Fyra anställningskategorier räknas till den teknisk/administrativa personalen: administrativ personal, teknisk personal, bibliotekspersonal och arvodister. Flest anställda tillhörde den administrativa personalen, med 12 800 anställda mätt i heltidsekvivalenter.

Diagram över kvinnor och män inom de olika anställningskategorierna i den teknisk/administrativa personalen, antal och andel.

Den administrativa personalen följer den forskande och undervisande personal över tid

Över tid har den teknisk/administrativa personalen ökat, men i lägre omfattning än den forskande och undervisande personalen. Det är bara den administrativa personalen som har ökat i antal sedan 2001. Denna anställningskategori har ökat i samma omfattning som den forskande och undervisande personalen. Under samma tidsperiod har antalet anställda inom den tekniska personalen, bibliotekspersonalen och arvodisterna tvärtom minskat.

Utifrån statistiken kan vi också se förändringar inom anställningskategorierna över tid. Bland annat har antalet assistenter och sekreterare minskat kraftigt sedan 2001, medan antalet samordnare och administratörer har ökat.