Andelen inaktiva studenter i stort sett oförändrad

UKÄ har analyserat andelen inaktiva studenter på universitet och högskolor. Analysen visar att andelen inaktiva studenter har sjunkit marginellt under de tre senaste läsåren, från 9 procent läsåret 2016/17 till 8,7 procent läsåret 2019/20. Andelen varierar stort mellan olika utbildningsområden och lärosäten.

UKÄ har i uppdrag av regeringen att följa utvecklingen av studenters aktivitet på kurs, det vill säga studenter som inte har någon registrerad kursrelaterad aktivitet i det studieadministrativa systemet Ladok. I analysen presenteras utvecklingen av inaktiva helårsstudenter för läsåren 2016/2017-2019/20 med fokus på det senaste läsåret.

Andelen inaktiva studenter i svenska högskolan har legat stabilt under de senaste läsåren. Läsåret 2019/20 var andelen 8,7 procent, vilket var en lika stor andel som föregående läsår. På tre läsår har andelen inaktiva studenter sjunkit med 0,3 procentenheter. Under alla läsår har andelen varit betydligt större på fristående kurser än på program och andelen inaktiva män har varit större än andelen inaktiva kvinnor. Andelen inaktiva studenter fortsätter att varierar stort mellan olika utbildningsområden och lärosäten.

Fler inaktiva på fristående kurser

På program minskar andelen marginellt medan den ökar marginellt på fristående kurser. Andelen inaktiva studenter på fristående kurser ökade från 22,2 procent till 22,6 procent jämfört med förra läsåret. Samtidigt minskade andelen inaktiva studenter på program från 4,8 procent till 4,5 procent.

Analysen visar också, precis som tidigare år att inresande studenter utgör en liten andel av det totala antalet inaktiva studenterna och att andelen inaktiva studenter varierar stort mellan olika utbildningsområden och lärosäten.

 

 Antalet aktiva och inaktiva helårsstudenter på fristående kurser respektive program för läsåren 2016/17–2019/20.

Antalet aktiva och inaktiva helårsstudenter på fristående kurser respektive program för läsåren 2016/17–2019/20.