Lärosätenas årsredovisningar 2020: Fler helårsstudenter – ett resultat av coronapandemin

UKÄ har sammanställt universitetens och högskolornas årsredovisningar. Under 2020 ökade antalet helårsstudenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå kraftigt med anledning av coronapandemin.

För de 33 lärosäten som ingår i analysen var ökningen totalt 17 800 anslagsfinansierade helårsstudenter.

Trots pandemin blev även de betalande studenterna fler, men ökningstakten var lägre än tidigare år. Denna analys innehåller en översiktlig uppföljning av omfattningen på utbildningen på grundnivå och avancerad nivå samt en ekonomisk uppföljning som bygger på uppgifter ur lärosätenas resultat- och balansräkningar.

Oförändrade kostnader trots ökad utbildningsvolym

År 2020 uppgick de totala kostnaderna (omsättningen) för verksamheten vid de 33 lärosäten som omfattas av analysen till 76,9 miljarder kronor. Det är en ökning med en miljard kronor i löpande priser jämfört med 2019. I reala termer, det vill säga med hänsyn tagen till kostnadsutvecklingen inom statlig sektor, var kostnaderna oförändrade jämfört med föregående år.

Trots en kraftigt ökad utbildningsvolym under 2020 har lärosätenas kostnader totalt sett alltså inte ökat. En orsak till de små kostnadsökningarna är coronapandemins effekter på lärosätenas verksamhet. Många lärosäten kommenterar detta i sina årsredovisningar. Framför allt driftskostnaderna har blivit betydligt lägre jämfört med föregående år till följd av ett minskat resande. Samtidigt har personalkostnaderna ökat vid många lärosäten. Det beror till stor del på ökade kostnader för statliga avtalspensioner och ökad semesterlöneskuld, men också på att de anställda blivit fler vid många lärosäten.