Vad kostar forskarutbildningen?

UKÄ har nu tagit fram en ny modell för att skatta kostnaderna för forskarutbildningen och de var 13 miljarder kronor 2019. UKÄ:s beräkningar visar också att kostnaden legat på ungefär samma nivå sedan 1999, trots att lärosätenas totala kostnader för forskning och utbildning på forskarnivå har ökat betydligt under tidsperioden.

2019 var lärosätenas totala kostnader för forskning och utbildning på forskarnivå 45 miljarder. Hur stor andel av medlen till forskning och utbildning på forskarnivå som användes för forskarutbildning 2019 är okänt eftersom kostnaden inte urskiljs i lärosätenas redovisning. Men även om vissa försök gjorts tidigare att beräkna kostnaden så har UKÄ sett ett behov av nya beräkningar bland annat som underlag för diskussioner om utbildningens dimensionering och om högskolans styrning och resurstilldelning. UKÄ har därför tagit fram en modell för att uppskatta kostnaden för perioden 1999–2019. I modellen räknas kostnaden per doktorand ut, vilket sedan multipliceras med antalet helårsdoktorander för att se den totala kostnaden för forskarutbildningen. Kostnaderna är också omräknade mot ett index för att kunna jämföras över tid.

Under perioden så ökade lärosätenas totala kostnader för forskning och utbildning på forskarnivå betydligt. Från 30 miljarder kronor 1999 till 45 miljarder kronor år 2019. Samtidigt minskade kostnaderna för forskarutbildningen enligt modellen från 13,5 till 12,9 miljarder kronor. Lärosätenas kostnader har alltså successivt ökat medan kostnaderna för forskarutbildning har minskat något. En förklaring till att andelen forskning ökat kan vara att lärosätenas intäkter från externa finansiärer har ökat betydligt mer än de direkta statsanslagen. Externa medel finansierar lärosätenas forskning i större utsträckning än de finansierar forskarutbildning. En annan delförklaring är att antalet doktorander mätt som helårspersoner minskade från 13 100 doktorander 1999 till 12 400 doktorander 2019.

Denna analys ingår i projektet Fokus forskarutbildning, där UKÄ under ett par års tid belyser utbildning på forskarnivå ur olika perspektiv. UKÄ kommer att fortsätta följa kostnaden för forskarutbildningen.