Rekordmånga studenter i högskolan - men en halvering av antalet inresande nybörjare

Preliminära uppgifter visar att det är rekordmånga studenter i den svenska högskolan höstterminen 2020. Antalet svenska studenter ökar stort medan antalet inresande studenter minskar kraftigt. Jämfört med förra höstterminen halveras antalet inresande nybörjare.

Under våren och sommaren har ekonomin och arbetsmarknaden påverkats av Coronapandemin. Regeringen har gett extra medel till universitet och högskolor för att utöka antalet studieplatser. Effekterna av detta ser vi i form av fler nybörjare och registrerade studenter i den svenska högskolan under höstterminen 2020.

De preliminära uppgifter för höstterminen 2020 visar att det totala antalet studenter i den svenska högskolan ökar till 375 400. Det är 10 000 fler än den tidigare högsta noteringen höstterminen 2010. Jämfört med föregående hösttermin är det en ökning med 24 900 studenter. Men antalet inresande studenter minskar kraftigt med 40 procent.

Antalet svenska studenter är 32 700 fler än förra höstterminen, vilket motsvarar en ökning med 10 procent.

- Minskningen av antalet inresande studenter beror troligtvis på de strikta reserestriktioner som funnits sedan våren runt om i världen. Det har gjort det svårt för studenter att resa till Sverige från sina hemländer. Att man inte vill studera utomlands under dessa osäkra tider kan också vara en orsak, säger Tomas Gustavsson, utredare på UKÄ

Preliminära uppgifter över antalet registrerade studenter höstterminerna 2016-2020, uppdelat på svenska och inresande studenter samt kvinnor och män.

Antal studenter på högskolan 2016-2020

Stor ökning av yngre svenska högskolenybörjare

Höstterminen 2020 började 72 200 nya studenter på en utbildning på grundnivå eller avancerad nivå Det är 1 100 fler jämfört med föregående hösttermin. Men precis som med det totala antalet studenter ökar antalet svenska nybörjare stort medan antalet inresande nybörjare nästan halveras.

Preliminära uppgifter över antalet nybörjare på grundnivå och avancerad nivå höstterminerna 2016-2020, uppdelat på svenska och inresande studenter samt kvinnor och män.

Aantalet nybörjare på grundnivå och avancerad nivå höstterminerna 2016-2020

Antalet svenska högskolenybörjare är 63 500 vilket är en ökning med drygt 9 600 studenter eller 18 procent. Samtidigt minskar antalet inresande högskolenybörjare med 8 500 studenter till knappt 8 700. Detta innebär en minskning med närmare 50 procent.

- Den ökade arbetslösheten under våren bland unga ser ut att ha bidragit till att många sökte sig till högskolan. Antalet svenska nybörjare ökar under höstterminen 2020 med 9 600 studenter och 7 000 av dessa är 21 år eller yngre, säger Tomas Gustavsson.

Liten ökning av antalet nybörjare på sjuksköterskeprogrammet

De preliminära siffrorna visar ett ökat intresse för flera av de utbildningar där behoven av kompetens i samhället är som störst. På de tre största lärarprogrammen, ämnes-, grund-, och förskollärarprogrammet, ökar antalet nybörjare med sammanlagt 1 200 studenter.

Däremot märks inte samma effekt på sjuksköterskeutbildningen. Antalet behöriga förstahandssökande ökade med 28 procent och antalet antagna med 8 procent höstterminen 2020. Men enligt de preliminära uppgifterna är det bara 100 nybörjare fler än förra höstterminen.

- Det är viktigt att poängtera att en betydande andel av antagningen till program mot sjuksköterskeexamen sker på vårterminen och att det kan ha funnits svårigheter att bygga ut vissa utbildningar inför höstterminen. Det är kanske därför antalet nybörjare endast ökar marginellt. Eventuellt blir det fler nybörjare under vårterminen 2021 eftersom det stora intresset för sjuksköterskeprogrammet ser ut att fortsätta, avslutar Tomas Gustavsson.