Allt fler kvinnor tar civilingenjörsexamen

Det senaste decenniet har det skett en ökning av andelen kvinnor bland examinerade från civilingenjörsprogrammet. Vissa inriktningar domineras dock fortfarande av män, så som datateknik. Antalet examinerade från civilingenjörsprogram har också ökat under perioden med cirka 1 080 fler examinerade. Kvinnor utgör en större andel av ökningen än män. Det visar en statistisk analys från UKÄ.

Läsåret 2018/19 examinerades totalt 4 480 civilingenjörer. Av dem var 35 procent kvinnor och 65 procent män. Det kan jämföras med 2009/10 då 28 procent var kvinnor och 72 procent män. Vid en jämförelse med kvinnodominerade yrkesexamensprogram som sjuksköterskeprogrammen eller förskollärarprogrammen så har inte könsfördelningen för dessa förändrats alls under den senaste tioårsperioden.

– En orsak kan vara att ingenjörsyrkena är förknippade med hög lön och status. Kvinnor är med andra ord mer motiverade att söka sig till dessa yrken än vad män är att söka sig till kvinnodominerade yrken, säger Anna Bengtsson, utredare på UKÄ.

Skillnader mellan olika inriktningar

UKÄ:s statistiska analys visar att utvecklingen skiljer sig mellan olika inriktningar. Industriell ekonomi har exempelvis uppnått en jämn könsfördelning under de senaste tio åren (med jämn könsfördelning avses spannet 40-60 procent) medan datateknik fortfarande domineras av män. Störst förändring har skett inom väg och vattenbyggnad där andelen kvinnor ökat med 12 procentenheter under det senaste decenniet.

– Utbildningar som är mer åt det naturvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga hållet verkar locka fler kvinnor än de mer traditionella teknikinriktningarna, säger Anna Bengtsson.

Kvinnor avlägger examen i högre grad än män

Studieintresset för teknik verkar vara relativt konstant för båda könen de senaste åren. Hösten 2019 svarade cirka 5 procent av kvinnorna och 21 procent av männen att de ville läsa teknik i första hand. Motsvarande andel hösten 2015 var 6 procent kvinnor och 20 procent män. Det oförändrade studieintresset avspeglar sig också i relativt små förändringar i könsfördelningen bland nybörjare på teknikutbildningar i högskolan.

Däremot avlägger kvinnor examen i högre grad än män. På civilingenjörsprogrammet var andelen kvinnor bland nybörjarna som hade tagit ut en civilingenjörsexamen 13 procentenheter högre än andelen män (för nybörjarna 2010/11 som följts upp 2017/18).

Jämn könsfördelning om några år

Civilingenjörsprogrammet är tillsammans med högskoleingenjörsprogrammet de enda av de stora yrkesprogrammen som är mansdominerade. Att döma av studieintresse, examensfrekvens och framtidsutsikter på arbetsmarknaden finns det ingen anledning att tro att utvecklingen kommer att avta.

– Om trenden håller i sig och andelen kvinnor ökar i samma takt framöver, kommer en jämn könsfördelning bland examinerade på civilingenjörsprogrammet ha uppnåtts på några års sikt, säger Anna Bengtsson.