Färre inaktiva studenter i högskolan

Andelen inaktiva studenter i högskolan har sjunkit under de senaste läsåren. Läsåret 2018/19 var andelen inaktiva studenter 8,7 procent, vilket var den lägsta uppmätta andelen hittills. Det innebär att andelen inaktiva studenter har sjunkit med 2,1 procentenheter på tre läsår.

UKÄ har i uppdrag av regeringen att följa utvecklingen av studenters aktivitet på kurs, det vill säga studenter som inte har någon registrerad kursrelaterad aktivitet i det studieadministrativa systemet Ladok. I analysen presenteras utvecklingen av inaktiva helårsstudenter för läsåren 2012/2013-2018/19 med fokus på de tre senaste läsåren.

- En förklaring till minskningen är att antalet inaktiva studenter på program var betydligt mindre de senaste läsåren jämfört med tidigare. En annan förklaring kan vara införandet av ett nytt studieadministrativt system som kan ha påverkat resultaten, säger Tomas Gustavsson, utredare på UKÄ.

Vår analys visar också att andelen inaktiva studenter varierar stort mellan olika utbildningsområden och mellan olika lärosäten.

Skillnad mellan program och fristående kurser

Analysen visar att det är på program som andelen inaktiva minskar. På fristående kurser var andelen inaktiva studenter på samma nivå 2018/19 som läsåret 2012/13. Även om andelen har pendlat något under mätperioden har andelen under större delen av perioden legat runt 22 procent. Däremot har andelen inaktiva studenter på program sjunkit med 2,3 procentenheter under samma period. Samtidigt är en allt större andel av helårsstudenterna registrerade på program. Detta är en viktig förklaring till nedgången av inaktiva studenter på totalnivå.

Minskning framför allt på stora lärosäten

På en majoritet av lärosäten har andelen inaktiva studenter minskat under mätperioden. Särskilt på några av de större lärosätena har andelen minskat vilket har bidragit till att den totala andelen inaktiva studenter är den lägsta hittills. En möjlig orsak kan vara att enskilda lärosäten har gjort insatser för att få ner andelen inaktiva studenter eller har gjort förändringar i hur registreringar sker.