Fler anslagsfinansierade helårsstudenter i högskolan

Under 2019 ökade antalet anslagsfinansierade helårsstudenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå för första gången sedan 2010. Lärosätenas myndighetskapital minskade till följd av underskott inom både utbildning och forskning.

UKÄ sammanställer varje år uppgifter från årsredovisningarna från de statliga universiteten och högskolorna samt Chalmers tekniska högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping. I analysen ingår uppgifter om lärosätenas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det ingår även en översiktlig uppföljning baserad på uppgifter i resultat- och balansräkningar.

Det fanns år 2019 totalt 300 400 helårsstudenter* vid de lärosäten som ingår i analysen, vilket är 10 500 fler än föregående år. Utbildningen finansieras via anslag eller studieavgifter.

– Större delen av ökningen beror på att de anslagsfinansierade studenterna blev fler – vilket är ett trendbrott efter minskningar under åtta år i följd. Men samtidigt fortsatte också ökningen av antalet betalande studenter i den svenska högskolan, säger Johan Gribbe, utredare på UKÄ.

Mindre outnyttjad kapacitet i högskolan

Antalet anslagsfinansierade helårsstudenter uppgick 2019 till 293 200 vid de lärosäten som ingår i analysen. Det är en ökning med 9 600 helårsstudenter jämfört med 2018. Men trots den stora ökningen finns det fortfarande outnyttjad kapacitet i högskolan. Den outnyttjade utbildningskapaciteten har dock minskat betydligt jämfört med föregående år.

– Flera lärosäten har genomfört eller planerar förändringar i utbildningsutbudet för att nå upp till sina takbelopp, säger Johan Gribbe.

Minskat myndighetskapital

De lärosäten som ingår i analysen redovisade tillsammans ett negativt ekonomiskt resultat på 0,6 miljarder kronor under 2019. Det beror på ekonomiska underskott inom både utbildning på grundnivå och avancerad nivå och forskning och utbildning på forskarnivå. Som en följd av underskotten minskade lärosätenas myndighetskapital.

– Enligt vad lärosätena skriver i sina årsredovisningar är minskningen av myndighetskapitalet delvis planerad. Flera lärosäten använder delar av sitt myndighetskapital för satsningar inom utbildning och forskning, säger Johan Gribbe.

*Helårsstudenter = antalet registrerade studenter på hel- respektive deltid under ett kalenderår omräknade till heltidsstudenter