Studenters rörlighet inom Sverige

En ny fördjupad analys från UKÄ har utifrån statistikdata undersökt studenters rörlighet inom Sverige. Resultaten visar bland annat att fler studenter bor i storstäderna efter studierna än före, men också att många som flyttar iväg för att studera sedan flyttar hem igen.

Analysen visar att även om det finns ett tydligt inflöde av högskoleutbildade till storstäderna och särskilt till Stockholm, så bidrar samtliga lärosäten till ett inflöde av högskoleutbildade till sina egna lokala arbetsmarknader.

Många studenter flyttar hem efter examen

Det finns också skillnader i vilken utsträckning som studenter bor kvar i lärosätets region efter examen beroende på var de bodde innan studierna. Vid alla lärosäten stannar en klar majoritet av de regionalt rekryterade studenterna kvar efter examen. De nationellt rekryterade studenterna bor däremot kvar i lägre utsträckning, men det finns stora skillnader mellan olika lärosäten. Många av de som flyttar till en annan region för att studera flyttar också tillbaka efter examen.

Resultat från analysen i korthet:

  • Äldre studenter flyttar i lägre utsträckning än yngre
  • Studenter med högutbildade föräldrar är oftare nationellt rekryterade
  • Vanligare att de regionalt rekryterade stannar kvar efter examen
  • Många som flyttar för att studera flyttar sedan hem igen
  • Utbildningsutbudet verkar påverka den regionala rekryteringen
  • Fler bor i storstäderna efter studierna än före

Denna studie ingår i UKÄ:s temaprojekt Kompetensförsörjning som pågår 2019–2020. Hittills har fyra rapporter och analyser publicerats inom temaprojektet.