Störst rörlighet bland högskolepersonal inom medicin och hälsovetenskap

I en ny analys från UKÄ har rörligheten mellan högskolan och andra sektorer undersökts. Det kan till exempel vara forskare som lämnar ett lärosäte för att börja arbeta inom näringslivet. Under de senaste sex åren har rörligheten varit störst bland forskare och undervisande personal inom medicin och hälsovetenskap.

I analysen redovisas omfattningen av den forskande och undervisande personalens rörlighet mellan lärosäten och andra sektorer i samhället under åren 2012-2018. Ett ytterligare syfte med analysen är att presentera olika metoder för att undersöka rörligheten mellan högskolan och andra sektorer. Metoderna skulle på sikta kunna användas för att försöka förstå vad som orsakar rörlighet mellan sektorer.

Metoder:
• Mobilitet som gäller rekryteringar mellan högskolan och andra sektorer
• Mobilitet i form av kombinerade tjänster

Högst andel individer som byter från högskolesektorn till en annan sektor är inom medicin och hälsovetenskap, det rör sig om ungefär 2 procent som övergår till en annan sektor. Inom övriga forskningsämnesområden ligger rörligheten omkring 1 procent. År 2017 ingick totalt cirka 36 000 personer i den forskande och undervisande personalen. Andelen individer som byter sektor är därmed totalt sett relativt liten. I genomsnitt lämnar omkring 1 procent högskolan för en annan sektor under perioden (2012-2018). Rekryteringarna från andra sektorer till högskolan är fler, i genomsnitt rekryteras årligen omkring 4 procent av den forskande och undervisande personalen från andra sektorer.

– Att andelen externa rekryteringar från andra sektorer än högskolan är störst inom medicin och hälsovetenskap samt samhällsvetenskap är inte så förvånande då dessa forskningsämnesområden har en tydlig koppling till andra sektorer, särskilt inom vård- och lärarutbildningarna, säger Martin Söderhäll, utredare vid UKÄ.

Forskningsämnesområden:
• Humaniora och konst
• Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin
• Medicin och hälsovetenskap
• Naturvetenskap
• Samhällsvetenskap
• Teknik

Rörligheten mellan sektorer större för dem utan doktorsexamen

Rörligheten mellan sektorer är störst bland annan forskande och undervisande personal utan doktorsexamen, både vad gäller rekryteringar (12 procent) och individer som lämnar högskolan (3 procent). Det gäller inom alla forskningsämnesområden bortsett ifrån lantbruksvetenskap och veterinärmedicin där det är större variation mellan kategorierna.
Professorer lämnar i liten utsträckning högskolesektorn, men har i många fall inkomster från andra sektorer. Särskilt inom medicin och hälsovetenskap och inom teknik.

Anställningskategorier i registret för personal vid universitet och högskolor:
• Professorer
• Lektorer
• Meriteringsanställningar (postdoktorer, forskarassistenter och biträdande lektorer)
• Annan forskande och undervisande personal med doktorsexamen
• Annan forskande och undervisande personal utan doktorsexamen
• Adjunkter

Skilda rekryteringsmönster bland män och kvinnor

Bland de som kombinerar en anställning vid högskola skiljer sig mönstren åt mellan kvinnor och män. För kvinnor är det till exempel störst andel med kombinerade tjänster inom anställningskategorierna adjunkter och annan forskande och undervisande personal utan doktorsexamen. Det kan delvis förklaras av det stora behovet av undervisande personal på kvinnodominerade legitimationsyrken som lärare och sjuksköterska. När det gäller män är andelen med kombinerade tjänster högst bland professorer.