Många tidsbegränsat anställda i högskolan

Bland högskolans forskande och undervisande personal är tidsbegränsade anställningar vanligt förekommande. De tidsbegränsade anställningarna utgjorde 29 procent av alla anställningar 2018. Variationen är dock stor mellan lärosäten.

Vår senaste analys visar att det inom högskolan är vanligt med tidsbegränsade anställningar. Det gäller såväl de tidsbegränsade anställningarna som baseras på högskolans särskilda reglering som de tidsbegränsade anställningarna som baseras på lagen om anställningsskydd, LAS.

Det finns två huvudsakliga typer av tidsbegränsade anställningar bland högskolans forskande och undervisande personal:

- Tidsbegränsade anställningar som baseras på högskolans särskilda reglering
- Tidsbegränsade anställningar som baseras på LAS

Regelverk specifikt för högskolan

Att andelen tidsbegränsat anställda är stor i högskolan beror delvis på att både högskoleförordning och kollektivavtal innehåller reglering av tidsbegränsade anställningar som är specifik för högskolan. Det är anställningar som till exempel biträdande lektorer och gästprofessorer. Andelen tidsbegränsat anställda som baseras på dessa regleringar var 13 procent 2018.

Vid sidan av dessa tidsbegränsade anställningar gäller LAS även i högskolan. Andelen tidsbegränsade anställningar utifrån LAS var 15 procent 2018. Det är alltså mer än andelen som baseras på högskolans särskilda reglering. Tidsbegränsade anställningar som baseras på LAS tillhör inte högskolans karriärstruktur och det är framför allt dessa anställningar som kan leda till en karriärmässig återvändsgränd för individen.

Vår analys visar att andelen tidsbegränsade anställningar utifrån LAS vid flera lärosäten är högre än på arbetsmarknaden i stort. Jämförelsen är dock inte helt rättvis. Utmärkande för högskolan i jämförelse med arbetsmarknaden i stort är, att tidsbegränsade anställningar som baseras på LAS kan varvas med tidsbegränsade anställningar som baseras på högskolans särskilda reglering. Så är det inte på arbetsmarknaden i stort. Många av de tidsbegränsade anställningarna i högskolan förutsätter också att den anställda ska ha en doktorsexamen, vilket innebär att det är fråga om högkvalificerad arbetskraft som har förkunskaper som krävt investeringar i form av många års studier. Dessa krav gäller inte i lika hög grad på arbetsmarknaden i stort.

Figur: Andelen tidsbegränsat anställda 2018 utifrån LAS och högskolans särskilda reglering samt andelen tillsvidareanställda, heltidsekvivalenter. Totalt samt vid lärosäten med minst 100 heltidsekvivalenter i den forskande och undervisande personalen.

Tidsbegränsade anställningar inom högskolan