53 % av de examinerade kommer från lärosätets region

Av alla de studenter som tog examen mellan 2008-2015 vid Sveriges universitet och högskolorvalde mer än hälften, 53 procent att studera i sin hemregion. Tre år efter examen bor också 61 procent kvar i samma region som de valde att studera i. Det visar en ny sammanställning från UKÄ. 

Kompetensförsörjning är en viktig fråga för regionernas tillväxt och konkurrenskraft. Universitet och högskolor har i uppdrag att dimensionera utbildningsutbudet efter studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. För att belysa lärosätenas betydelse för den regionala kompetensförsörjningen har UKÄ undersökt dels var studenterna kommer ifrån, dels var de befinner sig tre år efter examen.

- Analysen visar att alla lärosäten rekryterar sina studenter i varierande grad från hela Sverige, dvs nationellt, men de bidrar också i hög grad till den regionala kompetensförsörjningen, säger Sofia Berlin Kolm, ansvarig utredare för analysen.

Efter en högskoleexamen väljer många att bo i storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Uppsala. Samtidigt är det många av de som studerat utanför dessa regioner som väljer att stanna kvar där de har studerat. De högskolor och universitet som finns utanför storstadsregionerna har därför en viktig roll för kompetensförsörjningen i sina regioner.

De program där flest väljer att studera i sin hemregion och att stanna kvar efter sin examen är på lärar-, sjuksköterske- och högskoleingenjörsprogrammen. De har det som benämns som en hög grad av regional rekrytering både till studier på högskolan och till den lokala arbetsmarknaden.

Denna studie ingår i UKÄ:s temaprojekt Kompetensförsörjning, som pågår 2019–2020. Hittills har två rapporter publicerats inom ramen för temaprojektet: Inkomster fem år efter examen från högskolan och Framtidens behov av högskoleutbildade. Länk till de två rapporterna finns längst ner på sidan i den relaterade läsningen.

Läs mer om temaprojektet.

Inflöde och utflöde i regioner av högskoleutbildade

Av alla regioner i Sverige utmärker sig Stockholmsregionen som har ett särskilt högt inflöde av högskoleutbildade. En viktig förklaring är att efterfrågan på personer med högskoleexamen är extremt hög i Stockholm liksom i de andra storstadsregionerna, Västra Götaland, Skåne och Uppsala.

Mönstret ser annorlunda ut i de andra regionerna som i stället har ett utflöde av högskoleutbildade. Det beror på att personer flyttar från dessa regioner för att studera och de kommer inte tillbaka efter examen. Eller att de stannar i hemregionen för att studera men flyttar efter examen. Regioner utanför storstadsregionerna som har stora breda universitet lockar också till sig ett stort antal studenter från andra regioner – exempelvis Linköpings universitet i Östergötlandsregionen och Umeå universitet i Västerbottensregionen. Många av dem lämnar dock de här regionerna efter studierna.

Analyserna av flödet av studenter på lärosätesnivå visar att de flesta av alla lärosäten ändå bidrar till ett inflöde av högskoleutbildad kompetens till regionen. Ett lärosäte som vill bidra till regionens kompetensförsörjning behöver rekrytera regionalt, men också utbilda för den regionala arbetsmarknaden. Utbildningsutbudet behöver alltså matcha den regionala arbetsmarknadens behov av högskoleutbildade.

Rekrytering till högskolor sker i hög grad regionalt

Totalt valde drygt hälften, 53 procent av de examinerade att studera vid ett lärosäte i hemregionen och 61 procent bodde kvar i hemregionen tre år efter examen. Totalt sett är det fler kvinnor än män som väljer att studera i sin hemregion och som stannar kvar i regionen efter avslutad utbildning och examen.

Regional rekrytering


Regionalt rekryterade inför studier

Kvar i regionen efter examen

Totalt

53 %

61 %

Kvinnor

55 %

63 %

Män

50 %

59 %

I hur stor grad lärosäten rekryterade regionalt varierade också stort mellan lärosätena. Det beror till stor del på var lärosätet ligger men också på lärosätets utbildningsutbud. Det är nära nog uteslutande lärosäten i storstadsregionerna som i hög grad rekryterar regionalt både till och från utbildningarna. Och i synnerhet lärosäten med mycket lärar- eller sjuksköterskeutbildningar, som Högskolan Väst, Malmö universitet, Röda Korsets Högskola och Stockholms universitet. Minst regional rekrytering av studenter hade lärosäten belägna utanför storstadsregionerna.

Stora regionala skillnader i rekryteringen till yrkesexamensprogrammen

Det var stora skillnader mellan programmen både i hur stor utsträckning studenterna var regionalt rekryterade och i hur stor utsträckning de bodde kvar i lärosätenas hemregioner tre år efter examen. Det betyder att lärosätena kan påverka graden av regional rekrytering genom utbildningsutbudet. Men det verkar spela stor roll hur många lärosäten som ger en viss programutbildning. Graden av regional rekrytering till och från programmen sammanfaller nämligen med antalet lärosäten som gav utbildningar inom respektive program – ju fler lärosäten, desto högre grad av regional rekrytering.

Av de sju yrkesexamensprogrammen som undersöktes rekryterades studenter till sjuksköterskeprogrammet och lärarprogrammen i högst grad regionalt, och stora andelar av de examinerade bodde kvar i lärosätenas hemregioner efter studierna. Detsamma gällde för studenter på högskoleingenjörsprogrammet. Men rekryteringen av kvinnor respektive män varierade stort mellan de olika yrkesexamensprogrammen. Det är framförallt kvinnor som rekryteras regionalt till sjuksköterskeprogrammet och lärarprogrammen respektive män till högskoleingenjörsprogrammet.

Utmärkande för de tre programmen var att de gavs på många lärosäten – sjuksköterskeprogrammet och lärarprogrammen gavs på 25 lärosäten vardera och högskoleingenjörsprogrammet på 20 lärosäten. Att utbildningar finns på många orter innebär att studenterna i högre grad kan välja ett lärosäte i hemregionen. Höga andelar av examinerade från de tre programmen som bodde kvar i lärosätenas hemregioner efter examen vittnar om en god regional arbetsmarknad för lärare, sjuksköterskor och högskoleingenjörer. Det visar också att de här utbildningarna finns där jobben finns.