Satsning på sommarkurser har gett effekt

Efter regeringens satsning på sommarkurser från år 2018 i syfte att fler skulle studera på sommaren för att nå en lärarexamen på kortare tid, har 19 procent fler lärarstudenter och 45 procent fler verksamma lärare valt att studera sommarkurser. Det visar en ny statistisk analys som UKÄ har tagit fram.

2017 gav regeringen i uppdrag till elva lärosäten att anordna fler sommarkurser i syfte att främja mer effektiva studier och en snabbare väg till examen. För att motverka lärarbristen skulle lärosätena i första hand anordna sommarkurser som kunde ingå i en lärarexamen eller fungera som vidareutbildning för obehöriga lärare. För att se effekterna av regeringens uppdrag har UKÄ valt att göra en statistisk analys av just sommarkurser.

I analysen framkommer att utfallet av uppdraget blev att både antalet sommarkurser och antalet studenter på sommarkurser ökade i större utsträckning på de berörda lärosätena än för alla lärosäten totalt jämfört med året innan. Det verkar som att satsningen på sommarkurser har möjliggjort för fler lärarstudenter och lärare att studera på sommaren.

Antal registrerade studenter på sommarkurser, uppdelat på kön, samt antal genomförda sommarkurser (höger y-axel) år 2016 – 2018.

Utfärdade examina och examinerade individer, 2011/12

Sommarkurser i högskolan fyller flera olika syften. Studier på sommaren kan ge studenter en möjlighet att förkorta sin totala studietid och därmed snabbare ta examen och komma ut på arbetsmarknaden. Därutöver kan studier på sommaren möjliggöra vidare- och fortbildning för yrkesverksamma personer. Andra syften med sommarkurser är förberedelse inför annan högskoleutbildning och säsongsberoende kurser med fältarbete. Drygt 14 000 studenter läste sommarkurser år 2018. 74 procent studerade på distans och sommarkursstudenterna var i genomsnitt äldre än den totala studentpopulationen.