Utlandsvistelser viktiga för meritering inom forskarsamhället

Under 2017 hade knappt 20 procent av den forskande och undervisande personalen varit på en arbetsrelaterad utlandsvistelse minst en vecka. Det visar en statistisk analys från UKÄ.

Utlandsvistelserna är vanligast bland män, professorer och meriteringsanställda samt inom naturvetenskap, lantbruksvetenskap och veterinärmedicin. Det är också vanligare att anställda på stora, breda universitet och fackinriktade universitet reser utomlands inom tjänsten jämfört med anställda på nya universitet och högskolor.

De flesta utlandsvistelserna ägnas åt forskning.

– Det är intressant att se att det främst är forskande arbetsuppgifter som tar folk utomlands, även bland lektorer som oftast har en övervägande del undervisning i tjänsten, säger Eva Stening, utredare på UKÄ.

Karriärutveckling ligger bakom

I internationaliseringsutredningen, som lämnade över sitt slutbetänkande till regeringen i oktober 2018, framgår att internationaliseringen inom högskolan bör öka. Som motiv till ökad mobilitet betonas bland annat ökad kvalitet och relevans inom högre utbildning och forskning, samt att internationellt samarbete bidrar till nya perspektiv i verksamheten. Studier visar också att de främsta drivkrafterna bakom internationell mobilitet bland EU-länderna är karriärutveckling och byggande av nätverk.

– I vår statistiska analys ser vi att utlandsvistelser inom tjänsten är vanligast bland dem som befinner sig i karriärens tidiga skede och bland dem som nått toppen av sina karriärer. En tolkning är att utlandsvistelser anses gynna den akademiska karriären, säger Eva Stening.

Följs upp vartannat år

För att undersöka den internationella mobiliteten bland högskolans personal i Sverige har UKÄ, med hjälp av SCB, genomfört en enkätundersökning om utlandsvistelser i tjänsten.

– Det är första gången undersökningen har genomförts med den här utformningen. Vi har gjort en stor insats vad gäller metodutveckling och kommer förhoppningsvis att kunna följa den internationella mobiliteten väl framöver, säger Eva Stening.

Undersökningen som ligger till grund för analysen genomförs vartannat år, vilket innebär att UKÄ:s statistiska analys kommer att följas upp 2021.