Färre helårsstudenter i högskolan

Under 2018 minskade antalet helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå, trots en pågående utbyggnad av högskolan. Flera lärosäten uppger att de har svårt att rekrytera tillräckligt många studenter till de utbildningar som staten tillfört extra medel för att bygga ut. Det gäller framför allt vård- och lärarutbildningar.

UKÄ sammanställer varje år uppgifter från årsredovisningarna från de statliga universiteten och högskolorna samt Chalmers tekniska högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping. I analysen ingår uppgifter om lärosätenas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det ingår även en översiktlig uppföljning baserad på uppgifter i resultat- och balansräkningar.

Det fanns år 2018 totalt 289 900 helårsstudenter* vid de lärosäten som ingår i analysen, vilket är 2 170 färre än föregående år. Utbildningen finansieras via anslag eller studieavgifter.

– Minskningen beror på att antalet anslagsfinansierade helårsstudenter minskade, för åttonde året i rad, vilket delvis har en teknisk förklaring. De flesta lärosäten använder ett nytt studieadministrativt system som beräknar helårsstudenter över kalenderår annorlunda. Minskningen uppvägs dock till viss del av fler betalande studenter, säger Marie Kahlroth, utredare på UKÄ.

Outnyttjad kapacitet i högskolan

Antalet anslagsfinansierade helårsstudenter uppgick 2018 till 283 600 vid de 33 lärosäten som ingår i analysen. Det är 2 990 färre än föregående år, trots att det pågår en utbyggnad av utbildningen på grundnivå och avancerad nivå. Sedan 2015 tillför staten lärosätena ytterligare resurser för att de ska bygga ut utbildningen, främst för vård- och lärarutbildningar.

– Flera lärosäten skriver i sina årsredovisningar att den goda arbetsmarknaden har lett till färre sökande och att det är särskilt svårt att rekrytera till vissa utbildningar inom välfärdsområdet. Andra lärosäten menar att de håller på att utveckla nya utbildningar och att detta ännu inte fått genomslag. Minskningen innebär att det nu finns outnyttjad kapacitet i högskolan, säger Marie Kahlroth.

Avgiftsskyldiga studenter fortsätter öka

Totalt fanns det 6 280 studieavgiftsskyldiga helårsstudenter 2018 vid de lärosäten som omfattas av denna analys. Avgifterna infördes höstterminen 2011 för inresande studenter från länder utanför EES och Schweiz som inte deltar i utbytesprogram. I början var de avgiftsskyldiga studenterna få, men de har ökat betydligt varje år. KTH toppar med drygt 1 000 betalande helårsstudenter.

Lärosätenas studieavgiftsfinansierade verksamhet utgjorde tidigare en marginell del av deras intäkter. Men den har blivit en allt viktigare intäktspost. Nu motsvarar anmälnings- och studieavgifterna 3,4 procent av de totala intäkterna på grundnivå och avancerad nivå vid de undersökta lärosätena.

– Vid vissa lärosäten uppgår den studiefinansierade verksamheten till 10 procent av de totala utbildningsintäkterna och då kan inte verksamheten längre betraktas som marginell, säger Marie Kahlroth.

*Helårsstudenter = antalet registrerade studenter på hel- respektive deltid under ett kalenderår omräknade till heltidsstudenter