Fokus forskarutbildning:

De flesta utländska doktoranderna lämnar Sverige efter examen

Antalet utländska doktorander har under den senaste tioårsperioden ökat från 20 till 35 procent av samtliga doktorander. Efter examen lämnar dock många Sverige, framför allt inom lantbruksvetenskap och veterinärmedicin. Inom teknik lämnar lägst andel av de utländska doktoranderna.

Den statistiska analysen visar att det är fler män än kvinnor bland de utländska doktoranderna, som har lämnat Sverige tre år efter examen – 64 procent av männen jämfört med 58 procent av kvinnorna. Det gäller inom alla områden utom teknik. Störst skillnad var det inom humaniora och konst, där hade 67 procent av männen men bara 52 procent av kvinnorna lämnat Sverige. Analysen omfattar de utländska doktorander som avlade doktorsexamen i Sverige 1998-2012.

Skillnad mellan lärosäten

Även mellan lärosätena är det skillnad mellan hur stor andel av de utländska doktoranderna som lämnat Sverige tre år efter examen. Sveriges lantbruksuniversitet hade högst andel som lämnat, vilket beror på att många av doktoranderna finanseriats av SIDA som en del i biståndsverksamheten. Syftet är att de ska återvända och utveckla forskningen i sina hemländer. Linköpings universitet hade lägst andel som lämnat, därefter kom Chalmers tekniska högskola och Kungl. Tekniska högskolan.

Alla lärosäten utom Luleå tekniska universitet hade en högre andel män än kvinnor som lämnat Sverige.

Oklart om varför man stannar eller lämnar

Orsakerna till varför utländska doktorander väljer att stanna eller lämna Sverige efter sin forskarutbildning ger inte UKÄ:s studie svar på.

– Det kan bero på många olika saker, så som uppehållstillstånd, utsikter på den svenska arbetsmarknaden, möjligheter till post-doc tjänster efter doktorsexamen samt att andra länder erbjudit mera attraktiva arbetsförhållanden och framtidsutsikter, säger Anna Bengtsson, utredare på UKÄ.

UKÄ har i uppdrag av regeringen att följa och redovisa hur olika grupper med examina från högskolan har etablerat sig på arbetsmarknaden efter avslutade studier. Denna analys baseras på data från undersökningen Doktorsexaminerades etablering på arbetsmarknaden, Examinerade åren 1998-2012. Totalt var det 38 430 personer som avlade doktorsexamen i Sverige under åren 1998 till 2012 och av dessa var 7 080 utländska doktorander.

Med utländska doktorander avser UKÄ här personer från andra länder som är antagna och bedriver utbildning på forskarnivå i Sverige. De har antingen beviljats uppehållstillstånd för studier mindre än två år innan doktorandstudierna påbörjades eller så är de utrikes födda och har invandrat mindre än två år innan doktorandstudierna påbörjades.

Fokus forskarutbildning
Den statistiska analysen ingår i projektet Fokus forskarutbildning, där UKÄ under ett par års tid ska belysa utbildning på forskarnivå ur olika perspektiv.