Var fjärde doktorand studerar utomlands under forskarutbildningen

Drygt en fjärdedel av doktorsexaminerade 2017 var utomlands under sin forskarutbildning, främst inom EU. Merparten studerade inom naturvetenskap och de flesta var inte del av ett program. Det visar UKÄ:s statistiska analys av internationell mobilitet på forskarnivå.

Av de 2 840 som tog sin doktorsexamen 2017 hade 740 individer eller 26 procent genomfört delar av sin forskarutbildning i ett annat land än Sverige.

– Flest reste till ett land inom EU eller Nordamerika och det var ungefär lika många kvinnor som män som var utomlands under sin forskarutbildning, säger Eva Stening, utredare på UKÄ.

Studier på egen hand vanligast

Den vanligaste omfattningen på utlandsvistelserna var 1-3 månader. De flesta doktorander (69 procent), reste inte inom ramen för ett EU-finansierat program eller något bilateralt/multilateralt utbildningsutbyte.

– En stor del av doktoranderna som inte rest inom EU-finansierade program och utbytesprogram kan antas ha organiserat sina utlandsvistelser på egen hand, säger Eva Stening.

Utlandsvistelser vanligast inom naturvetenskap

Av de som genomfört delar av sin forskarutbildning utomlands tillhörde en fjärdedel forskningsämnesområdet naturvetenskap. Inom medicin och hälsovetenskap, samhällsvetenskap och teknik fanns omkring 20 procent vardera. Endast 8 respektive 3 procent av de som varit utomlands läste humaniora och konst samt lantbruksvetenskap och veterinärmedicin.

– Fördelningen av utlandsstuderande för de olika forskningsämnesområdena är något vi vill undersöka närmare framöver, säger Eva Stening.

Kort om Statistisk analys av internationell mobilitet på forskarnivå
Undersökningen genomförs sedan 2017 årligen av SCB på uppdrag av UKÄ. Uppgifter om utlandsvistelser (antal och längd), land för längsta sammanhängande utlandsvistelse och typ av mobilitet hämtas in från lärosätena. Både svenska och utländska doktorander ingår i undersökningen.