Fortsatt ökning av antalet betalande studenter

Under 2017 ökade antalet betalande studenter vid universitet och högskolor, medan antalet anslagsfinansierade studenter minskade. Den verksamhet som finansieras av studieavgifter har vuxit kontinuerligt sedan avgifterna infördes 2011. Vid flera lärosäten uppgår andelen nu till nära tio procent av de totala utbildningsintäkterna.

Det fanns under 2017 totalt 292 070 helårsstudenter vid de lärosäten som ingår i analysen, vilket är en liten ökning jämfört med föregående år. Ökningen beror på fler betalande helårsstudenter. Dessa ökade med 820 till totalt 5 460. Därmed har antalet betalande studenter ökat varje år sedan studieavgifter för tredjelandsstudenter infördes 2011.

UKÄ sammanställer varje år uppgifter från årsredovisningarna från de statliga universiteten och högskolorna samt Chalmers tekniska högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping. I analysen ingår uppgifter om lärosätenas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det ingår även en översiktlig uppföljning baserad på uppgifter i resultat- och balansräkningar.

Anslagsfinansierade studenter minskar

2017 minskade de anslagsfinansierade studenterna för sjunde året i rad, trots en pågående utbyggnad av högskolan. Antalet minskade med 680 helårsstudenter och uppgick därmed till 286 610 vid de lärosäten som ingår i analysen.

Antalet helårsstudenter har, i ett lite längre tidsperspektiv, varierat mellan 275 000 och 315 000.

Intäkter från anmälnings- och studieavgifter

År 2017 uppgick lärosätenas samlade intäkter från anmälnings- och studieavgifter till 676 miljoner kronor, vilket är en ökning med 19 procent jämfört med 2016. Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Lunds universitet och Chalmers hade störst intäkter från anmälnings- och studieavgifter.

Vid KTH uppgick andelen intäkter från anmälnings- och studieavgifter till drygt tio procent av de totala intäkterna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Motsvarande andel vid Chalmers och Högskolan i Jönköping var närmare 9 procent och vid Blekinge tekniska högskola 8,5 procent.

Diagram: Antal studenter, fördelat på anslagsfinansierade och studieavgiftsskyldiga

Antal anslagsfinansierade och studieavgiftsskyldiga studenter 2007-2017 - diagram

Ekonomiskt överskott kommer från forskningsområdet

UKÄ har också gjort en översiktlig ekonomisk uppföljning baserad på uppgifter i lärosätenas resultat- och balansräkningar: Majoriteten av lärosätena uppvisade positiva resultat, medan något mindre än hälften redovisade underskott. Inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå var det samlade ekonomiska utfallet negativt (-0,2 miljarder), medan verksamhets­området forskning och utbildning på forskarnivå uppvisade ett positivt resultat (0,5 miljarder). Det betyder att lärosätenas samlade överskott uppstod inom forskningsområdet.

Myndighetskapital

En skattning baserad på balanserad kapitalförändring och ekonomiskt resultat (årets kapitalförändring) kan användas som grund för jämförelse av myndighetskapital mellan lärosätena. Det skattade myndighetskapitalet för de lärosäten som ingår i analysen ökade betydligt mellan 2007 och 2010, då det fördubblades i reala termer. Lärosätena uppvisade stora överskott framför allt under 2009 och 2010. Därefter har utvecklingen planat ut, men skillnaderna mellan olika lärosäten är stora.

Ett sätt att mäta lärosätenas ekonomiska ställning är att sätta det skattade myndighetskapitalet i relation till omsättningen i form av kostnader. Örebro universitet har högst skattat myndighetskapital i relation till omsättningen, 42 procent. Högskolan i Borås hade lägst andel skattat myndighetskapital i relation till omsättningen, endast 5 procent, och andelen minskade jämfört med föregående år. Vid Högskolan i Gävle, som redovisade ett negativt resultat för 2017 samtidigt som kostnaderna ökade, minskade det skattade myndighetskapitalet som andel av omsättningen från 30 till 19 procent jämfört med föregående år.


LärosäteAntal anslagsfinansierade
heårsstudenter
Antal
studieavgiftsskyldiga helårsstudenter
 2016 2017   Förändring  2016  2017  Förändring

Universitet

   

Uppsala universitet

23 734

23 784

50

348

469

121

Lunds universitet

26 135

25 824

-311

630

732

102

Göteborgs universitet

25 021

25 180

159

175

215

40

Stockholms universitet

27 453

26 779

-674

202

207

5

Umeå universitet

15 936

16 232

296

155

149

-6

Linköpings universitet

17 310

17 313

3

184

273

89

Karolinska institutet

5 973

6 079

106

110

111

1

Kungl. Tekniska högskolan

12 349

12 476

127

714

856

142

Chalmers tekniska högskola

8 952

8 937

-15

483

565

82

Luleå tekniska universitet

7 345

7 333

-12

29

25

-4

Sveriges lantbruksuniversitet

3 745

3 737

-8

45

56

11

Karlstads universitet

8 309

8 278

-31

13

21

8

Linnéuniversitetet

13 720

13 747

27

297

377

80

Örebro universitet

9 177

9 491

314

23

24

1

Mittuniversitetet

6 968

6 594

-374

24

20

-4

  

Högskolor

 

Blekinge tekniska högskola

2 859

2 652

-207

355

281

-74

Försvarshögskolan

570

615

45

0

0

0

Gymnastik- och idrottshögskolan

753

725

-28

0

0

0

Högskolan i Borås

5 559

5 501

-58

35

38

3

Högskolan Dalarna

5 907

5 822

-85

46

47

1

Högskolan i Gävle

6 174

5 814

-360

33

40

7

Högskolan i Halmstad

5 013

5 158

145

134

184

50

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

7 183

7 329

147

319

456

137

Högskolan Kristianstad

5 213

5 414

201

80

77

-3

Högskolan i Skövde

3 656

3 357

-299

40

47

7

Högskolan Väst

4 617

4 639

22

33

38

5

Malmö högskola

11 682

11 653

-29

78

85

7

Mälardalens högskola

7 340

7 568

228

42

48

6

Södertörns högskola

6 672

6 603

-69

4

8

4

  

Konstnärliga högskolor

 

Konstfack

644

665

21

4

6

2

Kungl. Konsthögskolan

203

195

-8

2

1

-1

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

675

659

-16

1

1

0

Stockholms konstnärliga högskola

445

457

12

2

2

0

    

Totalt

287 292

286 611

-681

4 640

5 459

820