Färre tar examen efter flera års uppgång

Läsåret 2016/17 minskade antalet examinerade och examina efter att i flera år ha ökat. Det har däremot inte skett någon större förändring i antalet inresande studenter som avslutar sin utbildning och könsskillnaden i val av utbildning är densamma. Studietiderna har förlängts sedan det blev möjligt att läsa på en avancerad nivå.

Att allt fler studenter studerar längre är en effekt av att en ny magisterexamen och en masterexamen införts, vilket har lett till längre studietider. Antalet som studerar fem år eller mer har ökat kraftigt, säger Aija Sadurskis, utredare på UKÄ.

UKÄ:s analys gäller examinerade på grundnivå och avancerad nivå. Läsåret 2016/17 tog 63 400 personer examen från universitet och högskolor, 38 200 på grundnivå och 27 200 på avancerad nivå.

Vanligare med dubbla examina

Trots att antalet examinerade och antalet examina har minskat sedan föregående läsår har andelen ökat kraftigt under en tioårsperiod.

Diagram: Antal examina, examinerade och förstagångsexaminerade

Antal examina, examinerade och förstagångsexaminerade åren 2007-2017, fördelat på kvinnor och män

Att antalet examina har ökat snabbare än antalet examinerade är ett tecken på att dubbla examina blivit vanligare. Dubbla examina består i allmänhet av en yrkesexamen och en generell examen. Läsåret 2016/17 var det vanligast efter arbetsterapeututbildning – tre av fyra som hade tagit sin arbetsterapeutexamen tog också ut en kandidatexamen efter samma utbildning.

Ökning av inresande studenter de senaste tio åren

Antalet inresande studenter som tar examen i Sverige har ökat under den senaste tioårsperioden, med undantag för tiden efter att studieavgifter infördes för studenter från länder utanför EU. Läsåret 2007/2008 var det cirka 3 700 inresande studenter som examinerades och läsåret 2016/17 hade antalet ökat till cirka 6 100.

Det är vanligast att inresande studenter utbildar sig inom hälso- och sjukvård eller teknik och tillverkning. Var femte examen inom naturvetenskap, teknik och data avläggs av en inresande student.

Diagram: Svenska och inresande studenters examina

Svenska och inresande studenter: Antal examina åren 2007-2017: